یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

!

ی ѐی ی ͘ی 13 ی 1399

  ǘ 267

ی ی ی ѐی ͘ی 13 ی 1399

ʐی ی ی ی... ی ی 19 یی یی ̡ ی 12 ی 1399
ی یی 10     

ʐی ی ی ی ی ͘ی ( ی) 11 ی 1399

ǘ: ی ی юی

ʘ 10 ی 1399

ی ʐی ی 536

ی ѐی ی ͘ی  8 ی 1399

: "Ȑ ی Ґ "

ی 8 ی 1399

ی ی ی ی! ی ی یی ی ی 8 ی 1399
ʐی ی ی ی ی 19 () ی یی юی یی ی ی ی ی 7 ی 1399
ی ی ی ی

ی 6 ی 1399

ѐی 74

یی یی ی 6 ی 1399

ʐی ی ی یی یی ی ی ی 19... ی  ی ی 4 ی 1399
یی ی : ی یی ی ی 4 ی 1399
425

ی یی ی ی 3 ی 1399

: "ی"

3 ی 1399

ی ʐی ی 535

ی ѐی ی ͘ی  2 ی 1399

ی ј!

یی 2 ی 1399

یی ͘ی ѐ

یی ی ѐی ی ͘ی 29 1398

ی : ی یی ی

ی ی ی ѐ ی 29 1398

ی ی ی

ی ѐی 29 1398

ʐی ی ی Ϙ ی ی ی 19 ǡ ی ی یی юی Ϙ ...27 1398
ی ʐی ی 534

ی ѐی ی ͘ی 24 1398

ʐی یی ی : ی یی ی! 23 1398
ی ی ی ی !

ی ѐی ی ͘ی 21 1398 

یییی

ی ѐی 20 1398

ʐی ی ی Ϙ یی ی ǁیی ی ی 19 ی 20 1398
ی ی

ی . () 20 1398

ǘ 266

ی ی ی ѐی ͘ی 20 1398

ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی : یی ی Ͽ 18 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 18 1398
ѐ ʁ ی ی ی ی !

ی ѐی ی ͘ی 18 1398

ǘی "" ѐ ی : ǘی ی ی 18 1398
ی "ی "

ی ی 7 ی 1399

یی ی ی!

ی 17 1398

  ی ی   ʐی ی ǘی ی ی 17 1398
ǘ ی یی ی

ی ѐی ی ͘ی 12 1398

ѐی 73

یی یی ی 12 1398

ی ی ی ی یی ͘ ѐ

ѐی 11 1398

یی ی یی ی ی ͘ ی

ی ѐی 11 1398

ی ʐی ی 532

ی ѐی ی ͘ی   11 1398

یی یی ǘʡ ʘ ی ییی!

ی 9 1398

ی ی ǁیی ی ی یی !

ی ѐی ی ͘ی 7 1398

یی ی ʡ Ԙ юی یی 7 1398
ی یی 246

ѐ یی یی ی 7 1398

ی ͘ ی ی!

ی ѐی ی ͘ی 6 1398

یی 177

ѐ ی ی 6 1398

یی ی یی! юی ی ی ی!

ی ѐی ی ͘ی 4 1398

ѐ ی ʘ

ی ی ی ی 4 1398

ی ʐی ی 531

ی ѐی ی ͘ی 4 1398

Ԙ ͘ ی ی

ی ی ѐی ͘ی 4 1398

ی ی یی

4 1398

ی یی ی

ی ѐی 4 1398

ی ی ی ی یی

ی 4 1398

: Ҙ Ҙ

ی ѐی 4 1398

ی ǁیی ی ǡ ی ی ی ی ѐ ی

ی ѐی ی ͘ی  1 1398

ʡ ""

ی 1 1398

423

ی یی ی ی 1 1398

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ی ʘیی ی ѐی 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ی 96 ϐ ی ی ی 18 ͘ ѐی 13 ی 1399

. ی ی ѐی 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 10 ی 1399

. ی 8 یی ͘ ѐی 10 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ی ی э ѐ ی ی ی ѐی 8 ی 1399

. ѐی: 24 ی ی 1399 ی ... ѐ ی ǡ ѐ ی ی ... ی یی ی ی

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 6 ی 1399

. Ǻ ی ی ی: ی ی ی ѐی 6 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 3 ی 1399

. ѐی 17 ی 23 1398 ی یی ی ی 3 ی 1399

. ی ی̺ ی ی ͘ ی ی یی ѐی 3 ی 1399

. ѐی ی 1399 2 ی1399

. ѐی 29 1398 2 ی 1399

. ѐی 28 1398 29 1398

. ѐی 27 1398 29 1398

. ی ی ی ی ی ی 29 1398

. ѐی 26 1398 27 1398

. ی یی ѐ ی ی ѐی 27 1398

. ѐی 25 1398 26 1398

. ѐی 24 1398 25 1398

. ѐی 22 23 1398 24 1398

  

. ѐی 21 1398 22 1398

. ѐی 10 ی 16 1398 ی یی ی ی 22 1398

. ѐی 20 1398 21 1398

. ѐی 19 1398 20 1398

. ی " ی ی Ә " ѐی 20 1398

. ϐ ی Ѻ ϐ ی ѐ 6 ͘ ѐی 20 1398

. ѐی 18 1398 19 1398

. ѐی 16 17 1398 18 1398

. ѐی 3 ی 9 1398 ی یی ی ی 18 1398

. ѐی 15 1398 17 1398

. ѐی 14 1398 17 1398

. ѐی 13 1398 17 1398

. ѐی 12 1398 17 1398

. ѐی 11 1398 12 1398

. ϐ ی ѐѺ یی ϐ ی یی ѐی 12 1398

. ѐی 10 1398 11 18

. Ǻ ی ѐی 11 1398

. ѐی 9 1398 11 1398

. ѐی 8 1398 9 1398

. ی ی ѐی 9 1398

. ѐی 23 ی 1398 ی یی ی ی 9 1398

. ѐی 7 1398 8 1398

. یی ѡ یی یی ѐی 8 1398

. ی ی ی ی ӡ ϐ ی ѐ ѐی 8 1398

. ی ǐ 6 یی ͘ ѐی 7 1398

. ی ی ی ѐی 7 1398

. ѐی 6 1398 7 1398

. ی ی یی ی ی ی ی 7 1398

. ی ی ǘ ϐ / یی ѐی 6 1398

. ѐی 5 1398 6 1398

. ی ی ѐی 6 1398

. ѐی 4 1398 5 1398

. ی یی یی یی ی ѐی   4 1398

. ѐی 3 1398 4 1398

. ㎐ Әی ی э 3 ͘ ѐی 4 1398

. ѐی 2 1398 4 1398

. 3 ϐ ӡ ͘ ѐی 4 1398

. ѐی 1 1398 2 1398

. ی ی ی 98 ѐی 1 1398

. ی Ԙ ی ی یی: ǘ ی ی ی 1 1398

. ϐ یѺ 7 ی 29 یی ͘ ѐی 1 1398

. ѐی 30 1398 1 1398

. ی یی ѐی 30 1398  

. ѐی 29 1398 30 1398

. ی یی ی ی ی ی ѐی 30 1398

. ѐی 28 1398 30 1398

. ی ی э 6 ͘ ѐی 29 1398

. ѐی 27 1398 28 1398

. ی 11 74 ͘ ѐی 28 1398

. ѐی 25 26 1398 27 1398

. ی 75 ͘ ѐی 27 1398

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

39 ! ѐی یʡ ی ی ی ی

ی 13 ی 1399

ی یی: ѐ یی

ی ی ی ی ( ) 11 ی 1399

ی: ی ی ی ی ی

ی ی ی ( ) 9 ی 1399

ی ی ی ی 19

یی ی : ی ی 8 ی 1399

ی "ی "

ی ی 8 ی 1399

ی ی ی ی ی ی ی ی

ییی ی ی ی ی 7 ی 1399

ǡ ѐی ی ѐ

ی ی 7 ی 1399

ی ی јیی ی ی ی

Ә ی ی ی ( ) 4 ی 1399

ی ی یی (2)

3 ی 1399

ϐی ی ی ی ی ی ی

3 ی 1399

ی ǡ ی ی ی

ی 2 ی 1399

: ی ی ی ی ی!

ی 2 ی 1399

ی Ә ی ی ی ʿ

ی: ی ی ( ) 2 ی 1399

ی ی ی

ی ی 25 1398

ی 19: "Ԙʐی ی ی"

ی ی ی ی ( ) 25 1398

ی یی ی!

ی 24 1398

ی ی یϿ ی ی ... ی ی

یی یی ی ی ی ی ( ) 22 1398

یی ϡ ی

20 1398

ی

20 1398

ی یی юی ی ǿ

ی یȘ ی ی ی   19  1398

ی ϐ: ی ی

18 1398

یی ی

ی ѐ: ی 18 1398

ی ی ی:

ی ی 17 1398

ی ی ی ی ی 2020

ی 17 1398

: یی !

ʐ ی 17 1398

ی: یی ی ی ی

ی Әی ی ی ی ( ) 17 1398

ی ی !

یی 17 1398

" "

ʐی ی ϐ ی ی 8 1398

ی ی ی یی

ی 8 1398

ی " ی یی ی ی ѐی" ѐ

:  ی. 7 1398

э ǐ ʐ ی ی

ʐ ی 7 1398

ی یϐ ی "ی ѐی" " ی یی ی"

ی ی ی ی ی ی 7 1398

ی ԡ ʐ ی ی ی ی ی

ی یی 5 1398

ی 2020: ی یی یی ј ی ی ی

ی ی ی : ی ی ی... 4 1398

ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی 4 1398

ی: ی ی ј ѡ ی

ی 4 1398

Ԙ ی юی ͘ ʡ یی یی یی یǁی !

یی 4 1398

ی ی یی(1)

30 1398

ی ϐ:  ی ی ی ی ی Әیی 30 1398
یی ی ѐی یی ی!

ʐی ی ی 29 1398

јی

یی ی ѐ    : 27 1398 t.foroozandeh77@gmail.com

ی یی ی ی ی

ی 27 1398

ی یی: ǁیی !

ی 27 1398

: 1 57 ی ی     2 یی ی ی Ͽ

ی 27 1398

ی ی юی ی ǘی ی !

یی 23 1398

ʘی ی ی ی

یی 20 1398

یی یی ی ی ی ی јی

17 1398

ѐ 26

ی 17 1398

ی ی یʿ!

ی 17 1398

یی ی ی

یҁ 17 1398

Ԙ یی Ϻ ی

یی 13 1398

" ": ی ی ی ی

ی 13 1398

یی ی ی

یی 11 1398

ی یϡ یی !

ی 10 1398

ی 25 Ϙ

ی 9 1398

ی ی ی ی ی

ی ی 5 1398

ی ی ی ی... Ԙ ϡ " " یی ی ی

ی یȘ      ی ی ی     ( ) 4 1398

ی ی ی ی ی یی

ی ѐ 4 1398

یی ی یی ی ѐی ییی

3 1398

ی

ی 29 ی 1398

29 ی 1398

ی ی ی!     ی ی

ی 28 ی 1398

ی ی ی ی!

27 ی 1398

ی ی ی ی یی ی ی ی

ی / ѐ: ی 27 ی 1398

ی Ԙ ѐی

ی ѐ ј ی ی ی 26 ی 1398

ی ی ی ی

ی 26 ی 1398

ی ی !

23 ی 1398