درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

آکسیون اعتراضی علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران .

فراخوان

انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب

درشرایطی که شاهد تظاهرات گسترده برعلیه اعدام هستیم  که رژیم جنایت کار اسلامی ایران اقدام به

اعدام بیش از 800 نفر آنهم ازآغاز سال 1402 کرده است ومطمئنا تعداد اعدامها بیش ازاین آمار 

میباشد . همزمان فشار وتهدید و ضرب وشتم و دستگیری زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد

ودرمقابل تداوم اعتصابات کارگران  صنایع نفت وگاز ودیگر مراکز صنعتی و اعتراضات خیابانی 

بازنشستگان و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و گرانی افسار گسیخته مایحتاج روزانه خانواده

کارگران وافزایش کودکان کار خیابانی .

اینک برای پشتیبانی از مبارزات مردم بپاخواسته داخل ایران و محکوم کردن جنایات رژیم اسلامی ایران

شورای یوته بری اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی  می نماید.

زمان روز شنبه 14 اکتبر2023 ساعت 13.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحانا.

نان  کار آزادی  اداره شورائئ.

زن زندگی آزادی 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

شورای پشتیبانی ازمبارزان کارگری ومردم درایران / گوتنبرگ سوئد.

2023/10/11

1402/07/19

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است