درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

حمله به کارگران هپکو توسط جمهوری اسلامی محکوم است

بدنبال حمله به کارگران هفت تپه واحکام غیر انسانی حبس وشلاق عصر روز 25شهریور کارگران معترض هپکو مورد حمله وحشیانه گارد ویژه قرار گرفتند. در اثر این هجوم وحشیانه دهها نفر از کارگران دستگیر وزخمی شدند. جمهوری اسلامی که از تامین حداقل های یک زندگی ساده کارگری ناتوان است و از طریق حمله به معیشت کارگران بحرانهای خود را تعدیل میکند راهی جز سرکوب ندارد. کارگران هپکو برای تامین امنیت شغلی ودریافت حقوق های معوقه مدتها است که مبارزه میکنند . سرنوشت آنها و کارشان در دست کسانی است که بدنبال منافع خود و سرمایه هایشان از پایمال کردن اولیه ترین حقوق کارگران ابایی ندارند. کارگران برای کنترل ونظارت بر سرنوشت خویش راهی جز متوقف کردن این روند وتامین کنترل ودخالت در سرنوشت خویش نمی یابند. وقتی گوش شنوایی نیست به خیابان میایند وجاده ها را می بندند. غم نان وآینده میلیونها کودک در خانواده های کارگری طبقه کارگر را بسوی مبارزه میکشاند وضرورت حاکمیت بر سرنوشت خویش را دوچندان میکند.هراس سرمایه داران درست از همین واقعیت مبارزه طبقاتی است.

جنبش کارگری ایران با طرح شعار کار ، نان ، آزادی واداره شورایی به همین نقطه حساس وترسناک برای سرمایه داران پا گذاشته است. سرمایه داران پشت هر خواسته کارگری خطر عروج طبقه به این مرحله را می بینند ومعنای بسیج چماقدارانشان چیزی جز این ترس نیست. آنها زندگی لوکس وسرشار خود وخانواده هایشان را در خطر می بینند وسرچشمه ثروت های بادآورده خودرا با مدرن ترین سلاح ها مراقبت میکنند. کشتار ، زندان وشلاق همه برای حفاظت از منافع طبقاتیشان است . وقتی کارگران خیابانها را تسخیر میکنند لرزه براندامشان میافتد وقانون هایشان را پیش می کشند. غافل اند که طبقه وقتی به خیابان آمد از قانون زندگانی خویش پیروی میکند وکتابهای قانون سرمایه داران را به سطل های زباله خواهد افکند. هپکو خیابان را تسخیر وجاده رابست . این« جرم سنگینی» است وسرمایه داران را بوحشت انداخته است . قانون ها این را خوب میدانند اما تعویق انداختن حقوق کارگران ونپرداختن دستمزد ها وگرسنگی را نمی فهمند. بهمین خاطربقول کارگران هفت تپه همچون پیامهای ارعاب حکومتی شایسته فاضلاب هاهستند.

کارگران وآزادیخواهان                                                               

برای عقب راندن سرمایه داران ودولت اسلامیشان به جنبش کارگری کمک کنیم . صدای دادخواهی اش باشیم ودر هرکجا هستیم وبا هر امکانی هر چند کوچک برعلیه جمهوری اسلامی وبرای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی  مبارزه کنیم. شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ وکمونیست واحزاب وسازمانهای انقلابی روز جمعه 20 سپتامبر ساعت 15 جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم اجتماع میکند . از همه آزادیخواهان میخواهیم برای دفاع از کارگران وزندانیان سیاسی در این اجتماع شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی  ، زندانی سیاسی  آزادباید گردد

www.shora.se     shoraye1@gmail.com    Mobil:0728379451

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است