درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ظریف وزیر خارجه حکومت قتل وکشتار باید محاکمه شود

روز های بیست و بیست ویکم اگوستی وزیر خارجه حکومت کشتار وجنایت در ایرا ن میهمان مشاطه گران سوئدی است .میزبانانی که قادرند از یکسو از حقوق انسانها دم بزنند وحتی خود را دولتی فمنیست بنامند در حالیکه برای منافع خود حاضرند بی توجه به آپارتاید جنسی در ایران ، وزیرشان را با روسری به ایران بفرستند واز قاتلان در استکهلم استقبال کنند. مماشات با یک دولتِ کارگر و زن  ستیز در ایران که کارنامه سیاهی در قتل وکشتار آزادیخواهان دارد ویک قلم هزاران زندانی سیاسی را در مدتی کوتاهتر از دو ماه به جوخه های مرگ سپرده است  وقاتلان را به وزارت گمارده وبی شرمانه از اعمال جنایتکارانه اش دفاع میکند ، بی تردید همراهی با جنایتکاران است. همین روزها یادمان هزاران زندانی سیاسی است که در سیاهچالهای این رژیم به قتل رسیده اند . ودادگاههای فرمایشی آنها کماکان هزاران کارگر وآزادیخواه را به شکنجه وزندان وتبعید محکوم میکند. حکومتی که به یاری قتل وکشتار وشکنجه وسانسور وزندان پایه هایش را مراقبت میکند .حکومتی که مدام با اعتراضات کارگری وزنان وبازنشستگان و... روبرو است وپایه های لرزانش را برخون استوار میخواهد . تبعیدیان وآزادیخواهان حضور این جنایتکاران را بدون محاکمه واعتراض برنمی تابند. ظریف وهمه سردمداران جمهوری اسلامی باید محاکمه ومجازات شوند. دولت سوئد حق ندارد دست های خونین آنها را پنهان کند.منافع اقتصادی به هیچیک از دولت های سرمایه داری فرصت دفاع از آزادی و حرمت انسانی را نمی دهد . فروش اسلحه وغارت منابع کشورهای پیرامونی ومردم کارگر وزحمتکش این کشورها قابل چشم پوشی نیست . از اینرو امیدی به کمک آنها نباید بست . تنها اعتراضات وسیع وایستادگی در مقابل این اجحافات، میتواند مارا در مقابلشان مصونیت بخشد. برای دفاع از آزادیخواهی وحرمت انسانی وجان هزاران زندانی در بند باید دامنه اعتراضات را هرچه وسیعتر کنیم.

شورای استکهلم همراه با احزاب ونهادها ونیروهای مستقل چپ و کمونیست وآزادیخواهان روز بیستم اگوست از ساعت 9 در میدان مینت توریت به حضور جنایتکاران جمهوری اسلامی در محل زندگی خود  اعتراض میکند. با ما همراه شوید واز کارگران زندانی وزندانیان سیاسی حمایت کنید

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

همه سران جمهوری اسلامی وازجمله ظریف باید محاکمه ومجازات شوند

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

 تلفن :0728379451

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است