درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

از کارزار جهانی برای حمایت از زندانی سیاسی آنارشیست سهیل عربی پُشتیبانی کنیم

جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری از فراخوان به تجمعات روز شنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۹ برابر با ۲۶ مرداد ماه برای حمایت از زندانی سیاسی آنارشیست و مبارز آزادیخواه سهیل عربی استقبال می کند
زندانیان سیاسی، پیشتازان مبارزه علیه رژیم فاشیستی اسلامی ایران هستند، حمایت و مبارزه برای رهایی آنان؛ پشتیبانی از خط مقدم مبارزه علیه چرخه استبداد و ارتجاع حاکم بر ایران است
سهیل عربی، صدای برجسته آزادیخواهی، عدالت طلبی و برابری جویی است
ما از همه ی آزادیخواهان و جنبش چپ در سراسر جهان برای شرکت در این تظاهرات دعوت می کنیم

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد جمهوری اسلامی در ایران 

برای دیدن محل و زمان تظاهراتی که در ۳۸ شهر برگزار می شود به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.atheistrepublic.com/free-soheil-protests?fbclid=IwAR2RKIFZl70nzR6fJ9xH2C2OaVQiY8HoSIAj5vrOdfd_gmB36P2LoIgVVnY

-----------------------

SUPPORT THE GLOBAL CAMPAIGN FOR THE ANARCHIST POLITICAL PRISONER SOHEIL ARABI

UNITED FRONT FOR FREEDOM, FAIRNESS AND EQUALITY (UFFFE) WELCOMES CALL FOR RALLY ON SATURDAY, AUGUST 17, 2019, TO SUPPORT SOHEIL ARABI THE ANARCHIST POLITICAL PRISONER AND FREEDOM WARRIOR

POLITICAL PRISONERS ARE VANGUARD OF COMBAT AGAINST IRAN'S FASCIST ISLAMIC REGIME

SUPPORT AND FIGHT FOR THEIR RELEASE IS TO BACK UP THE FRONT LINE AGAINST CYCLE OF TYRANNY IN IRAN

SOHEIL ARABI IS A PROMINENT VOICE FOR FREEDOM, JUSTICE AND EQUALITY

WE CALL FOR ALL "FREEDOM ACTIVISTS" AND THE "LEFT MOVEMENT" AROUND THE WORLD TO TAKE PART IN THESE DEMONSTRATIONS

POLITICAL PRISONERS MUST BE RELEASED! DOWN WITH THE ISLAMIC REPUBLIC IN IRAN

See the link below for location and time in 38 cities of the world

https://www.atheistrepublic.com/free-soheil-protests?fbclid=IwAR2RKIFZl70nzR6fJ9xH2C2OaVQiY8HoSIAj5vrOdfd_gmB36P2LoIgVVnY

----------------------

STÖD DEN GLOBALA KAMPANJEN FÖR DEN ANARKISTISKA POLITISKA FÅNGEN SOHEIL ARABI

Frontunionen för Frihet, Rättvisa och Jämlikhet välkomnar uppmaningen till världssamlingen lördagen den 17 augusti 2019, för att stödja frihetskämpen; den anarkistiska politiska fången Soheil Arabi

De politiska fångarna kämpar emot den fascistiska islamiska regimen i Iran

Kravet på deras frigivning ligger i den främst frontlinjen, i kampen mot den styrande reaktionära regimen i Iran

Soheil Arabi är en av de framträdande rösterna för frihet, rättvisa och jämlikhet

Vi uppmanar alla frihetssinnade och vänsterrörelser runt om i världen att delta i dessa demonstrationer

De politiska fångarna måste friges

Ned med den islamiska republiken i Iran

Översättning: Hasse Golkar

See the link below for location and time in 38 cities of the world

https://www.atheistrepublic.com/free-soheil-protests?fbclid=IwAR2RKIFZl70nzR6fJ9xH2C2OaVQiY8HoSIAj5vrOdfd_gmB36P2LoIgVVnY

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است