درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

آکسیون اعتراضی علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران 

فراخوان

انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب.

خیزش شهریور 1401 با قدرت بیشتر وارد دومین سال شده . درسال گذشته رژیم جنایت کار اسلامی 

با دستگیری و زندان وشکنجه و تجاوز واعدام معترضین کف خیابان و به خیال باطل خودش می خواست

با ایجاد ترس ووحشت مانع تداوم مبارزه مردم بپاخواسته کف خیابان بشود . ولی درعمل می بینیم که 

اینگونه نشد . ودرمقابل شاهد ادامه اعتصابات کارگری و مقاومت زنان ودختران دربرابر طرح حجاب 

اجباری و تجمع اعتراضی بازنشستگان و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و همچنین بازماندن ملیون ها 

دانش آموز ازرفتن به مدرسه آنهم در اثر فقر وفلاکت و فشار اقتصادی وارده به خانواده های کارگران 

و زحمتکشان .

اینک با توجه به موارد بالا ضرورت دارد  جهت پشتیبانی ازمبارزات مردم بپاخواسته داخل ایران  و افشای 

جنایات رژیم اسلامی به خیابان بیائیم 

زمان روز شنبه 30 سپتامبر ساعت 13.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یو هانا.

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ.

زن  زندگی  آزادی .

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری و مردم در ایران / گوتنبرگ سوئد.

2023/09/28

1402/07/06

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است