درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعتصاب خودرو سازان در آمریکای شمالی  یا عمل  کارگر فریب وسرمایه پسند؟
یا کارگران با تشکل یابی و مخصا موجودیت دادن به حزب مخفی و یا نیمه مخفی، جنگ طبقاتی دولت سرمایه داران را درهم می شکنند یا سرمایه داران با جنگ های امپریالیستی و ویرانی محیط زیست کارگران و کل نسل انسان را نابود می کنند.راه سوم قابل تصور نیست :
مرگ یا کمونیسم! بربریت توحش متمدن - یا کمونیسم!

می بایست بر این نکات ما کارگران و زحمتکشان آگاهی کامل یابیم:
دولت سرمایه داری را  نمی توان جز با یک مبارزه متحد، سازمان یافته و قهری انقلاب قهری کمونیستی جنگ طبقاتی همه جانبه و با ستاد منظم  از سر راه برداشت.
 بدون درهم کوبیدن دولت سرمایه داران و ایجاد دولت کارگران دیکتاتوری طبقاتی انقلابی پرولتاریای مسلح شوراهای مسلح پرولتارها کارگرران و زحمتکشان و یا... هیچ تغییر رادیکال، پایدار و انقلابی و بنیادی در شرایط کنونی اجتماعی و بویژه به نغع کارگران به وقوع نخواهد پیوست.
طبقه کارگر با اعتصابات و اعتراضات جاری و اقتصادی، حتی سیاسی و... ممکن است، این جا و آن جا یک سری امتیازات رفاهی جزیی اقتصادی و شغلی کوتاه مدت و موقتی و بدون محتوای انقلابی نایودی مالکیت خصوصی و کار مزدوری - بدست آورد که تاریخ مبارزه ی طبقه کارگر در سراسر جهان در این
۳ قرن و بویژه همین دو دهه و نیمه قرن اخیر نشان داده است که این امتیازات خیلی به راحتی بوسیله سرمایه داران منفرد و بویژه دولت " دولت مدرن فقط کمیته ایست برای اداره امور تمام طبقه بورژوازی"، مانیفست حزب کمونیست سال ۱۸۴۸، گرفته شدنی هستند و گرفته می شوند و گرفته شده اند. بعنوان نمونه سرنوشت کارگران در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را می بینیم.
بنا براین، طبقه کارگر می باید با تشکیل کمیته های مخفی- کمیته های سرخ حزب خویش حزب کارگران آگاه - را ایجاد کند، خود را برای به پیروزی رساندن جنگ طبقاتی انقلاب قهری کمونیستی برای درهم کوبیدن دولت کنونی سرمایه داران امپریالیست و ایجاد دیکتاتوری طبقاتی انقلابی پرولتاریای مسلح -، برای لغو نابودی - شرایط موجود اجتماعی سیستم سرمایه داری امپریالیستی آماده نماید. جز این، نهایت نابوی همگانی است.

در آمریکای شمالی بویژه  کارگران صنعت تعیین کننده یعنی  خودرو سازی تحت رهبری اتحادیه های بوروکراتیک  و فاسد شده قرار دارند. برای همین است که با تمام شدن مهلت بستن قرار داد جمعی جدید، تنها یک اعتصاب سمبولیک یعنی از ۱۵۰ هزار کارگر در اشل ۱۳ هزار را از دیروز شروع کرده اند.
کارگران خودرو سازی و سایر کارگران فقط با تشکیل کمیته های محل کار کمیته های سرخ می توانند در مقابل بوروکراسی کثیف و فاسد شده اتحادیه و سندیکاهای مزدور شده ی باصطلاح رفرمیست و دولت های مسلح سرکوب گر که وظیفه اساسی شان سرکوب کارگران، برای ایجاد شرایط اجتماعی که در آن دستمزد طبقه کارگر در حدی نگه داری شود که سرمایه داران مایل هستند، این دستگاه بوروکراتیک نظامی-طبقه سرمایه دار سود پرست که روحش را به سرمایه فروخته است و اساسا خود جز سرمایه ی شخصیت یافته نیست،  و رهبران با حقوق برابر با رئیس جمهوران، نخست وزیران، صدراعظم ها و رئوسای مجالس قانون گزار سرمایه داران مقاومت کرده و آنها را عقب رانده و خود سرنوشت خویش زا در دست گیرند.
کارل مارکس :
بین جامعۀ سرمایه دارى و جامعۀ کمونیستى یک دورۀ تحول انقلابى از اولى به دومى وجود دارد. متناظر این دورۀ تحول، یک دورۀ گذار سیاسى نیز هست که دولت در آن چیزى نمى تواند باشد جز دیکتاتورى انقلابى پرولتاریا.

اکنون برنامه [گوتا] نه به این آخرى مى پردازد و نه به سرشت دولت در جامعۀ کمونیستى.، ترجمۀ سهراب شباهنگ.

انقلاب  قهری کمونیستی ما! دیکتاتوری انقلابی طبقاتی ما، واژگون ساختن کامل نظام موجد اجتماعی، ایجاد نظام نوین، کمونیسم تنها، راه نجات ماست! پیش بسوی ایجاد تشکلات توده ای طبقاتی بویژه حزب مخفی کارگران آگاه،به پیروزی رساندن انقلاب قهری پرولتاریائی!
این را نیز ما،
 کارگران آگاه - کمونیست ها می دانیم که رسیدن به کمونیسم که از زهدان جامعه قدیمی سرمایه داری می زاید، از هر زایمانی سخت تر و خونین تر است، ولی ما یاد گرفته ایم که مائیم که کمونیسم را می آفرینیم، بنا براین، باید بی هیچ توهم و تردید، تلاش تلاش کرد، تلاش با هدف، تلاش دسته جمعی، سرانجام ثمر خواهد داد!

مطلب زیر را در این رابطه به زبان انگلیسی ( با استفاده از دستگاه ترجمه الکتریکی گوگولی) بخوانید:
"We want an all-out strike": Autoworkers denounce UAW's limited strikes | Updates on the Big Three autoworkers struggle - World Socialist Web Site (wsws.org)
"کارگران برای به پیروزی رسانن انقلاب اجتماعی ( قهری کمونیست من) هم در سطح کشوری و هم در سطح  بین المللی نیازمند حزب خویش هستند"  از سخنرانی کارل مارکس ، در اجلاس افتاحیه ی  و م
ؤسس جمعیت بین المللی کارگران انترناسیونال اول  کارگران ، کلن آلمان   ۱۸۶۴.
کارگران سراسر جهان متحدُ متحزب و مسلح شوید!

حمید قربانی انسان بیوطن
۱۵ سپاتامبر ۲۰۹۶ اسپارتاکوسی/۲۰۲۳ میلادی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است