درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

برای محکوم کردن جنایات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی به خیابان بیائیم.

فراخوان.

انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب .

بانزدیکتر شدن سالگرد خیزش شهریور 1401 وباشعله ور شدن آتش زیر خاکستر

بجا مانده از دی ماه 96 و آبان 98 آنهم همراه با قتل دولتی مهسا امینی ( ژینا) .

شاهد هستیم که رژیم اسلامی اقدام  به دستگیری گسترده زنان و دانشجویان و اخراج

استادان معترض به شرایط موجود میکند. ازطرف مقابل تداوم اعتصابات کارگران 

صنایع نفت وگاز و دیگر مراکز صنعتی و تولیدی و تجمعات هفتگی بازنشستگان و 

معلمان و اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی محبوس درسیاهچالهای رژیم و

گرانی افسار گسیخته مایحتاج روزانه وبیکاری واخراج کارگران باعث شده تا یک زندگی

بغایت غیر انسانی را برای زحمتکشان وخانواده آنان رقم بزند .

اینک وبا توجه به موارد بالا شورا جهت پشتیبانی از اعتراضات مردم بپاخواسته داخل 

ایران اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی می نماید .

زمان روز شنبه دوم سپتامبر 2023 ساعت 12.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا.

نان  کار آزادی اداره شورائئ .

زن  زندگی آزادی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

سپیده قلیان آزاد باید گردد.

توماج صالحی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی از مبارزان کارگری ومردم درایران / گوتنبرگ سوئد.

2023/08/301402/06/08

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است