یʝی ی

ی یی

 

ۀ ی Ԙ ی ۀ ѐ

ѐ ی ی ی ۱٤٠٠

یی  ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی. ی یی ۀ ѐ ی ʡ ی ۀ ѐ ۀ ی ی ی . یی ی ۀ ѐ ی یی ϡ ی ѐ ѐی ی ǘ یی ѐۀ ی یϡ . ی ۀ ѐ یی ی ی ی ی . ی ی ۀ ѐ ۀ ی یی ی ی ی . ی ی ۀ ѐ ی ی Ԙ ی ی ی . ی ی ۀ ѐ ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ѐ ی ی ییی ی ی ی . ی یۀ ی ی ی :

۱-  Ԙ یی ی ی Ȑی ی ی ۀ ѐ ی ی ی ۀ ی ی ǐ ( ۀ ی ǡ ی ی ی ی ).

۲-  ی ǡ ʘ ی .

ۀ Ԙ یی ی ی ی ۀ ѐ ی  ی :             

یی  ی ی یی ۀ ѐ ی ۀ ی ی . ۀ ی ی ی ی:

) ۀ ی ی ( ی ۀ ۀ ی ی ی ی ۀ ѐ ی ۀ ی ѐ ۀ ی ی ی)

) ۀ یی یی ی ی ǘ ۀ ی ǡ ۀ یی یی ۀ ѐ ی ی   ی یی ۀ ѐ

) ۀ ی ی ۀ ѐ юی ی ی یی юی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.

ۀ ی - ی ۀ یی ۀ ی ی ی ی ʐیی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی. ی ی یǡ ی ۀ ی - ی یی ی ی ی .

ی یی  ی ۀ ѐ ی یی ی ۀ ѐ ی . ی ی ی ϡ ی ی ی ی ۀ ۀ ۀ ѐ ی ی ۀ ѐ ی ʘ یϐ . ی ѡ یی ۀ ј ی ʘ یϐ ی ی ی ʘ ۀ ѐ ی ی ی یی . ی ی ی ј ʘ ی ی ی ی ی   ی ی.

ۀ ی ʘ ی ۀ ѐ:

ی ۀ ǘ ѐی ۀ ѐ ی ی ی . ی ј ی . یۀ ی ј ʡ ی ѐ ʐیی Ԙ ی   ѐی ی ϡ Ԙ Ԙ ی ѐی ی یԐیی ی ی ی ѐی ی ی ی ј . ی ѐ ی ی Ԙ ی ʘ ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی. یی ی یی ی ѐ ی јی ی ی .

  ی ی ی ѐ ی یۀ ѐی ی ی ۀ ی ی ʡ ۀ ی ی ی Ͽ ی : ۀ ѐ ݡ یی ǡ ی ی ی ѐ ј ی ی ی ی ی ی Șۀ ی Ԙ ی ۀ ۀ ѐ ی . ی یی ی ی ی ʘ ی ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی ی - ی ی ی ј э ی . ی ی ی ی ی э ی Ǎی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ʡ ی Ԙ ی ( ј ی ی ی ). ی ی ی .

ی ی јی ی ˜ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ۀ ѐ ʘ . ی ۀ یۀ јی ی ی ی یی ی ی یی یی ی یی .

ی ۀ یی Ԙ یی ۀ ǘ ی ی ʡ ʘی ی јی ی ی ی ʘ یی ۀ ѐ Ԙ ی ی ی یی ی ی.

ی ۀ ѐ

ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یǡ یی ی - ی یی ی ی . ی ۀ ѐ ی ی ی ی Ԙ :۱) ی ی یۀ ѐی ۲) یی ۀ ѐѡ ۳) ی ѐی ٤) ی ی ѡ٥) ی یی ی - ی.

 ۀ ѐ ی یی ی ѐی ی ی ی یۀ ی ȡ ی ی ʐی ی ی ی ی ۀ ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ݘ ی ی ی ݘ ی ی. ۀ ѐ Ԙ ی ی ѐی ی ی ی. ۀ ѐ Ԙ ی ی ۀ ѐ ی ǐ ی یۀ ی یی ی ی ی ی یϡ ی . ی ی ͡ ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی. ی ۀ ی ǡ ی ی .

ی ی - ی ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی Ԙ ی ی ی ϡ ѐ Ԙ ی . ی ی ǐ Ӂ Ԙ یی ی ی یی . ǘ ی ǡ ی ѐ ی ی ۀ ی ی ی یی ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی.

ی یǡ یی ی ی ѐ ی یی ی ی ی یی ی ی . ۀ ی ی ی ѐ ѐ ی ی ی ی ی ݡ ی ی ј ѐ ی ۀ ی . ʘیۀ ی ی ی - ی ۀ ѐѡ ی ی ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ѐی ۀ ی - ی ی ی ۀ ѐ ی ی یی ѐ ی ʘ: Ԙ ی ی ی ی ǡ Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ρی ی ییی ѡ ی Ґ ی ی یی ی ی ی ѐ یی ی ی . یۀ ی ی یی یǻ ی ی ѐ . ی یۀ ی ی یی یǻ ی ی ی ی یی Ԙ ی ی. ی   :

) یی یی ѐی Ӂ ѐ ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ԡ ی ی ѐ ی ǐ ʡ ԡ ی ی ѡ ی ǡ ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی Ԙ .

) ی ی ی ی ј ۀ ѐ ی ( ی ) ی ی ی ѡ ی ی ی ی ʐی ی یی ی ѐ ی ۀ یϐ ی ی ی یۀ ѐ ۀ ی ی ی ی ی.

) ی ی ۀ ѐ ( ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ) یی ی یی Ԙی ی - Ԙ ی ی ی ی ϡ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ Ϙ ی ی ی ییی ѡ ی Ґ ی ی یی ی ی ی ѐ یی ј ی . ی ۀ ی ی یی ی ۀ ی یی э یی ی ی ی ی یی ی ی .

ۀ ی ی ی یی ی ی ی :

) یی ی ی ی ǘ ѐ ی ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ۀ ѐ ی ی ǐ ی ی Ԙ ی ی ѐ . ی یǡ ی ی ی јی ی ی ی ی .

) ی ۀ ی Ԙ ی ѐ ی . یی ی ی Ԙ ی ییی ѐ ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی یی ѐ ѐ ی ی ۀ ѐ ی ی ی. ی ی Ԙ ی یی ی ۀ ی !

) ی ۀ ی ی ی ی یی ی ی юی ی یی یی ی ییی ی Ԙی ѐی . ی ی ی Ԙی ی ѐ ѐی ۀ ѐ یی ی . ی ی ی ی یی ی یی Ϙѐی یی ی ی. ی ی ی ی ѐی ی ѐی ی ی ی Ԙی ی ی یۀ ی ی یϐ ی ی ϡ ی یϐ ی ی ی ǘ .

) ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی یی ی یی ی ϡ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ѐی ј ی ۀ ی ʘی ی .

ی ی ی Ԙ یی ۀ ѐ یی ی ی ی ی ی . یی Ԙی یʡ ی   ی . ی ی ۀ ѐ ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ǐ ی یی ی ی ی ی یی ۀ ѐ یی ѐ ʘ ϡ ی ی ی ی. ǐ Ԙی ی ی ݘی ی . ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی. ی ی ѐ ی ۀ ѐ ( ی ی ی یی ʘ ی ی ی ی ѐی ی ) ی یی ی ی ۀ ѐѡ ϡ یی ی ی ی یی ۀ ѐ یی ѐ ʘ ʻ ی. ی ی Ԙ ѐ ی ی .

ی ۀ ۀ ی ی ی. ǐ ۀ ی ی ی ϡ ی ی یی ی ѐ ʘ ی ی. ۀ ی ی ѐی ی ѐ ʘ ی ۀ ѐ ی . ǐ ۀ ی ی ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ʡ یی ۀ ی ی ی ј یϐ ј ی ی ی ی ѐ یی ۀ ی ی یی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ѐی ی ی ی ( ی ѐی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی). ی ی ی ی юی ( ی ی ی ی ی یی ) یی ѐ ی ی ʻ ی . ی э ی ی ی ی ǐ ی ۀ ی ی ۀ ѐی ی ۀ ی یی ی ی ی یی ی یی ی ی . ی ۀ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی .

ی Ȑی ۀ ی ی ʎی . ǐ ی ی ی ی . ی ی ی ѐ ʘ ی ی ی ۀ ی ѡ ی ی ی ی ی юی ی ی ی ی ѐ ی ی ǘ ی یی ی Ԙ ی ی ی ی یی ѐی ۀ ی ϡ یی . ی ی ǐ юی ی ی ϡ ۀ ی ی ی ی. ۀ ۀ ی ی ۀ ی ی ی ۀ ی ی ۀ یی . ǐ ی ۀ یی ی ی ی ۀ ی .

ی ی ی یǡ ی ѐ ی . ی ی ی ѐ ی ی. ی ی Ԙی ی یی ۀ ی ǘی ی ی ی Ԙی . ی ѐ ی ۀ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی Ԙی ѐی ی ی ǐ ی ی ی ی یی Ԙی ی ی . ی ( ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ϡ ی ی ǐ ی ی ی ی ΐ ی ی ی ی ی ѐ یی ۀ ʎی ی ی ی ѐ ی .

یۀ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ѐی ی ی ی ѐ Ԙ یی ی ѐی ی ѐ ی ی ѐیی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی э ی ی ی ی .

ی ی ی Ԙ ی ی یԐی ѐ Ȑی. ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ј ی ی. ی ی ی ی ی ی ј ی ی . ی јϡ јی ی ی یی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ј ی . ی ѐ ی ۀ ی یی ǡ یی ѐ ی ی ی ѐ ی ی Ԙی ѐی. 

یی ۀ ѐ ی ی Ȑی یی ی ۀ ѐ (ی ی ی ی ی ѐی ) ی ѐ ی یی ۀ ۀ ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی . ی ۀ ѐ ی ی یی Ԙ ʐ ی - ی یی юی ی ۀ ѐ ʘ ی . ی یۀ یی ی ۀ ѐ ی ی ی ی یی ۀ ѐی یی . ی ۀ ѐ Ԙ یی ی ی ѐ ی ۀ ѐ ی ی ی ۀ ی .

ی ی ۀ ѐ ی ی ۀ ʎی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ʘ ݘ ی ی ی. ی یی.

یی ѐی یی ی ۀ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ . ی ی ۀ юی ͘ ی ی юی ͘ ی یی ی Ԙی ی .

ی ѐی: ی ѐی ѐ یی ۀ ѐ ۀ ی ی ی ѐ یی ۀ ѐ юی . ی ی ی یی Ԙی ی. ی ѐی ی ی - ی ی ی ی ی. یϐ ی یی ی ѐ ی ϡ ی ѐ (یی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ) ΐ ی ی ی ی Ȑی یی . یی ی ی ی ѐ ی .

یۀ ی ی ی ی ѐ ی Ԙی . یۀ یۀ ی ѐ ј ۀ ѐ ی ی ی . ی ѐ ی یی юی ی یی ی ی . ی ی یۀ ϡ ۀ یی ی ی یۀ ۀ ی یی ی ی ѐ 捘.  ی ی ی ی یۀ ی ی ی ی . یۀ .

ѐ ی ی یی ی ی: ی ی ی ی ی . ϐ ی . ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ѐ یی ی ی . یی ی ی یۀ ʘ ۀ ی ی ΐی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی ی ی یی ی . ی یی ی ی - ی ی ѐ ی . ی ѐی ی ی ѐ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ѐ ѐی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی . ی ѐی ی ѐی ی ی.

ی ی ی ی ی ۀ ѐ ی ی ی یی ۀ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی .

ی ی

ی ی ی ی یی ی ѐ ʘ ی ѐ یی - ی ی ی ی ی ی ۀ ی ی ی . ی ی یی ΐ یϐ ǡ یϐ ѐ ǘی ϐ ϡ ی یϐ ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ԙ ی یی یی ѐی ی .

www.aazarakhsh.org

ruwo.iran@gmail.com

azarakhshi@gmail.com

ی ϡ