درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

نهادهای همبستگی:

حمایت ازخواست های بحق سندیکای کارگران شرکت واحد

                                  اتوبوسرانی تهران وحومه

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، اخیراً بیانیه ای درارتبا ط با مبارزه برای افزایش دستمزد کارگران ایران انتشارداده که علاوه برافشای اجحافات رژیم اسلامی نسبت به کارگران، خواهان  تعیین دستمزد کارگران متناسب با یک زندگی انسانی ومنطبق با استانداردهای متعارف وبالای خط فقر شده است. ما، نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران ـ خارج کشور، حمایت کامل خود را ازاین بیانیه اعلام می‌ داریم ودرمبارزه بحق سندیکای شرکت واحد وسا یر تشکلهای مستقل کارگری برای دست یابی به دستمزدی انسا نی، همگام با آن تشکلات به مبارزه ادامه خواهیم داد.

سندیکای شرکت واحد درسه اطلاعیه جداگانه به افشای فشارهای ارگان های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی به معترضین وفعالین کارگری پرداخته است و د ر رابطه با شرکت واحد، به احضارو احکام ضد کارگری برای اعضای هیأت مدیره سندیکا، ابراهیم مددی، د ا ود رضوی و رضا شها بی، اشاره دارد وخواهان لغوآن احکام وآزا دی بدون قید وشرط این فعالین کارگری شده است. 

نها دهای همبستگی پیش تربا انتشاراطلاعیه، به این احکام ضد انسانی اعتراض داشته وخواهان همگامی مدافعین جنبش کارگری درخارج ازکشوربرای مبارزه علیه این احکام وتحقق آزادی بدون قید و شرط این فعالان کارگری وهمچنین تمامی زندانیان کارگری وسیاسی شده است. ما درضمن اظهارحمایت قاطع خود ازخواست های این اطلاعیه های سندیکای شرکت واحد، ازهیچ اقدامی برای تحقق آن‌ها کوتاهی نخواهیم کرد ودستِ هرانسا ن انقلابی را که آماد گی مبارزه برای آزادی فعالین کارگری وزندانیان سیاسی را اعلام دارد، برای پیشبرد مبارزه مشترک به گرمی می فشاریم.

سرنگون باد رژیم سرما یه داری جمهوری اسلامی                                        زنده باد سوسیالیسم 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور                               27 فوریه 2016

 nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/   

*انجمن جمال چراغ ویسی و کمیته حمایت از مبارزات کارگری در ایران (تورنتو) از امضا کنندگان این اطلاعیه نیستند.

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است