درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

زنان وکودکان وآزادیخواهان افغانستان را تنها نگذاریم!

ازمقابله با طالبان و برای آزادی، حمایت کنیم!

 سرمایه داری جهانی وقدرتهای امپریالیستی یکبار دیگر نشان دادند علاوه بر برپایی جنگهای خونین واستثمار تا کجا به جان وآزادی مردمان کارگر وزحمتکش و فرودست جهان بی اعتنا هستند وبرای منافع اقتصادی وسیاسی خود آنها را قربانی میکنند.

شورای استکهلم همراه با احزاب وسازمانها ونیروهای چپ وکمونیست  به دفاع از آزادیخواهی ومقاومت مردم افغانستان برعلیه ارتجاع وسلطه به خیابان می آید

شنبه 21 آگوست، محل سرگلستوری، ساعت15                                  

در این رابطه از هر اعتراض مترقی وآزادیخواهانه دیگرکه مشخصا برابری زن ومرد وحقوق کودکان وآزادیهای سیاسی را برسمیت بشناسد، حمایت و درآن شرکت میکنیم.

زنده باد آزادی ـــ زنده باد سوسیالیسم.

                                                   شورا ـ استکهلم           

Lämna inte kvinnor, barn och frihetskämpe i Afghanistan ensamma!

Stöd kampen mot talibanerna och för frihet!

Den globala kapitalismen och de imperialistiska makterna har återigen visat hur likgiltiga de är för liv och friheter för fattiga folk i världen och offrar dem för sina egna ekonomiska och politiska intressen.

”Shora” tillsammans med vänstra och kommunistiska partier och organisationer går ut på gatorna för att försvara det afghanska folkets frihet och motstånd mot reaktionära styrkor.

rdag 21 augusti, Sergels torg, kl. 15:00

Länge leve friheten

nge leve socialismen

Shora _ Stockholm

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است