درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

هشدار به توده های زحمتکش کرد و ترک نقده و کارگران و زحمتکشان کردستان و آذربایجان

امروز شنبه 16 خرداد 1400 درشهر نقده اتفاق تاسف باری رخ داده است که درنتیجه آن دوجوان کرد کشته شده و یک نفردیگر زخمی و نفرسوم نیز بدست نیروهای سرکوبگررژیم به قتل رسیده و درادامه منجربه شکلگیری تجمعات اعتراصی درشهر شده است که ازطرف مدیای وابسته به کشورهای خارجی وعوامل رژیم سعی میشود این حادثه به دعوای تحریک آمیز کرد وترک ساکن این شهر تفسیر شده و به خورد مردم داده شود.

ما هنوز از کم و کیف واقعی این حادثه و علت تجمع اعتراضی مردم اطلاع دقیق ومستندی در دست نداریم ولی آنچه که صدوراین بیانیه را ضروری ساخت اوضاع حساس کشور و خطری است که جنبشهای اجتماعی انقلابی درسراسر کشوراز جمله جنبش انقلابی درکردستان وآذربایجان را تهدید میکند. آنهم اختلاف افکندن بین توده های زحمتکش مردم بواسطه تفاوت زبان، ملیت، مذهب وغیره درشرایطی است که طبقه کارگر وخلقهای تحت ستم واستثمار درسرتاسر کشور و درهمبستگی باهم جنبش قدرتمندی را علیه ستم و استثمار و زور وسرکوب نظام حاکم براه انداخته اند و رژیم ازهربهانه ای بویژه ایجاد و دامن زدن به درگیریهای ملی، مذهبی برآن است تا این همبستگی را تضعیف و آنرا به دشمنی مابین توده های زحمتکش بپاخواسته تبدیل کند.

خلق تحت ستم واستثمارکردستان وآذربایجان در مبارزه مشترک برای کسب آزادی، برابری و حق تعیین سرنوشت دارای سابقه تاریخی طولانی هستند وهر زمان که این مبارزات را متحدانه پیش برده اند به دستآوردهای درخشانی رسیده اند وهر زمان که این اتحاد با دسیسه قدرتهای حاکم ودخالت کشورهای خارجی وناسیونالیستهای عهد بوقی ازهم گسسته است، باشکستهای سنگین روبرو گردیدهاند وتنها اتحاد مبارزاتی توده های کارگرو زحمتکش برای سرنگونی رژیم حاکم واستقرار سیستم اقتصادی واجتماعی نوین مبتنی برشوراها است که خلقهای تحت ستم واستثمار ازجمله خلقهای آذربایجان وکردستان میتوانند تعیین سرنوشت خود را در دست گیرند وبه ستم واستثمار و زور و سرکوب پایان دهند. اکنون که خواست های مشترک اقتصادی وسیاسی زمینه های عینی مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان سرتاسرایران را فراهم کرده است دامن زدن به اختلافات ملی ومذهبی وقومی وقبیله ای تنها درخدمت منافع نظام حاکم و قدرتهای خارجی است.

ما ضمن تسلیت به خانواده جانباخاتگان این حادثه کارگران و توده های زحمتکش کردستان وآذربایجان، بویژه توده زحمتکش کرد وترک نقده را از افتادن دردام تحریکات رژیم ودولت های خارجی که ازبجان هم انداختن توده های مردم دنبال بهره برداری سیاسی و کسب منافع خود هستند، برحذر میداریم وآنها را به اتحاد ومبارزه مشترک برای تحقق خواستهایشان فرا میخوانیم.    

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده بادسوسیالیسم
سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 16مردادماه 1400

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است