درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جوابی به قطعنامه پلنوم نهم کمیته مرکزی کنونی کومه له

تحت عنوان: در رابطه با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

✍️ناصر زمانی

در طی یک ماه اخیر کمیته مرکزی کنونی کومه له پلنوم نهم خود را در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار نمود. در این پلنوم با وارونه نمایی از اختلافات سیاسی موجود در حزب کمونیست ایران، همچنین به روال گذشته  به جای یک بحث سیاسی تلاش دارد با سفسطه بازی اختلافات سیاسی که عمق آن در استراتژی حزب نهفته است را به حاشیه براند. انکار واقعیت ها و مِتُد برخورد به اختلافات سیاسی موجود در حزب کمونیست ایران از طرف جناح راست (کمیته مرکزی کنونی کومه له و تشکیلات کنونی خارج کشور حزب) تازگی ندارد. هر چند ما بارها مستدل و مستند با بحث های اثباتی این انحلال طلبی جناح راست را روبه جامعه علنی مورد نقد قرار داده ایم. باید گفت کماکان ما سازماندهی شده تر از گذشته اجازه نخواهیم داد با تحریف تمام فعل و انفعلات موجود در حزب و پایبند نبودن جناح راست به اصل سانترالیسم دمکراتیک در مقام قاضی و با درسهای اخلاقی، اختلافات سیاسی را با روشی کاملن پراگماتیستی و مصلحت جویانه بدون توجه به عملکرد چند سال خود، حقیقت را وارونه جلوه دهد. این اقدامات اراده گرایانه در ساختار فرمال یک قطعنامه، بیشتر ماهیت انحلال طلبانه جناح راست را در بازگو نمودن واقعیت های انکار ناپذیر را به نمایش گذاشته است. برای روشن شدن وارونه نمایی واقعیت های منتشر شده در این قطعنامه لازم است نکاتی را مورد ارزیابی و نقد قرار داد. خواست های مطرح شده، کاملن عوامفریبانه و انحلال طلبانه کمیته مرکزی کنونی کومه له بدون در نظر گرفتن سانترالیسم دمکراتیک، با صادر کردن احکامی فرمال و فرموله شده به کمیته مرکزی حزب در ۳ نکته نه تنها واقعیت های اتفاق افتاده در این تشکیلات را بیان نمیکند بلکه عملکرد آنها را در قبال اختلافات سیاسی که ریشه در استراتژی و برنامه حزب کمونیست ایران دارد را دوباره انکار میکند و نمیخواهد آن را بپذیرد. در این قطعنامه آمده است:

«پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە شرایط حاکم بر حزب را، بویژه در شرایط سیاسی متحول کنونی، بسیار زیانبار می داند و ضمن تأکید جدی بر ضرورت حفظ وحدت عمل حزبی، تأکید بر پیروی کردن ازفرهنگ پیشرو و مدرن در مجادلات سیاسی و پافشاری بر موازین اساسنامەای ، از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد کە با توجە بە امر مهم حفظ وحدت تشکیلاتی:

اولا، همگی ضمن قبول امر طبیعی وجود اختلاف نظر در حزب، برای ایجاد وحدت در عمل با تکیە بر اشتراکات فراوان و نە اختلافات "نا روشن و نا شفاف"، مطابق با موازین اساسنامەای بکوشیم.

ثانیا، پلنوم از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد بە سازمان دادن فعالیت در تشکیلات موازی پایان دادە و رهبری و هدایت عرصەهای مختلف فعالیت حزبی را در دستور کار خود بگذارند.

ثالثا، در اولین فرصت ممکن کنگرە سیزدهم حزب را مطابق با موازین اساسنامەای برگزار کنند و تعهد خود را در قبال ایجاد فرصت برای دخالت اعضا در سرنوشت سیاسی حزب بە عمل آورند.»

آنچه در این قطعنامه قابل تامل و تعمق است تاکید بر پیروی کردن از فرهنگ پیشرو و مدرن در مجادلات سیاسی و پافشاری بر موازین اساسنامه ای، قبول اختلاف نظر در حزب برای ایجاد وحدت در عمل و پایان دادن به تشکیلات موازی و تاکید آن برای در دستور کار کمیته مرکزی پیشنهاد گردیده است. هر انسان متمدن و شریفی میتواند بپرسد جناح راست (کمیته مرکزی کنونی کومه له و کمیته تشکیلات خارج کشور) طی چند سال اخیر تا به امروز، کارنامه ی عملکرد سیاسی و تشکیلاتی شان بر موارد مندرج در بالا را در قبال موازین اساسنامه ای برای شکل دادن به یک فضای متمدنانه و بحث دیالوگ سالم و سازنده پیرامون بحران سیاسی در تشکیلات و خروجی آن در برگزاری یک کنگره سالم، بدور از سیاست حذفگرایانه و غیر مهندسی شده، متعهد نشان داده است؟! یا نه این دست ادعاها از سر مصلحت اندیشی و برای منحرف نمودن افکار جامعه در خصوص اختلافات سیاسی در استراتژی و برنامه حزب عمل میکند. باید اذعان کرد جناح راست در طی چند سال اخیر هیچکدام از موازین مندرج در این قطعنامه را رعایت نکرده است.

با توجه به توضیحت کوتا در پارگراف بالا باید گفت یکی از مستدل ترین اقدامات کمیته مرکزی کنونی کومه له در زیر پا نهادن تمام فرهنگ پیشرو و مدرن در مجادلات سیاسی، برگزاری کنگره ۱۷ کومه له در تیرماه ۱۳۹۶ است. همه میدانیم در این کنگره ناظر کل انتخابات در گزارش خود به کنگره علنن اعلام نمود که انتخابات نمایندگان در حوزه کردستان کاملن مهندسی شده عمل کرده است. همین کمیته مرکزی کنونی کومه له، مدتها قبل از برگزاری کنگره ۱۷ کومه له با براه انداختن کمپینی ناسالم و فضا سازی های کاملن مسموم کننده، تحت عنوان اینکه «تعدادی کمونیست کارگری هستند و در تلاشند تشکیلات کومه له را جمع کنند و متعاقب آن علیه دبیر اول کومه له کودتا کرده و او را بردارند»، تمامن حساب شده فضای حاکم بر اردوگاه را مهندسی و به شدت دوقطبی به نفع جناح خود سازماندهی کرده، تا جاییکه در جریان انتخابات نمایندگان کاندیداهای مورد نظر، بیش از یک سوم اعضای تشکیلات از جمله سه نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب و کومه له در تشکیلات کردستان فعالیت میکردند در کمال ناباوری حتا برای نمایندگی در کنگره رأی نیاوردند. دقیقن بر همین اساس بود اکثریت قاطع کادرهای قدیمی حزب و کومه له از تریبون کنگره با صراحت اعلام نمودند که نمیخواهند با کاندید شدن و حضور خود در کمیته مرکزی کومه له به اقدامات ناسالم و سیاست حذف گرایانه با کلید واژه مهندسی کردن انتخابات به این دست اقدامات که خلاف پرنسیب های مبارزاتی کمونیست ها و بطور مشخص خلاف سنت های مبارزاتی حزب و کومه له، مشروعیت ببخشند. لذا بر همین مبنا برای عضویت در کمیته مرکزی در کنگره ۱۷ کومه له به درست خود را کاندید نکردند. علیرغم اینکه پیشنهادی از جانب دو تن از اعضای کمیته مرکزی کنونی کومه له جهت ابقاء کمیته مرکزی منتخب کنگره شانزدهم مطرح گردید اما جناح چپ با به رأی گذاشتن همچین پیشنهادی نه تنها مخالفت کرد بلکه اعلام نمودند اگر چنین پیشنهادی حتا رأی هم بیاورد نباید مانع برگزاری انتخابات و ایجاد فرصت برای رفقای که علاقه مند به حضور در کمیته مرکزی هستند بشود. اسناد و فایلهای صوتی و تصویری کنگره ۱۷ کومه له پیرامون موارد اشاره شده کاملن موجود است.

کمیته مرکزی کنونی کومه له در حالی پیرامون رعایت موازین اساسنامه ای و فرهنگ پیشرو و مدرن قطعنامه صادر میکند که قرار کمیته مرکزی حزب مبنی بر اینکه به دلیل شرایط بحرانی در تشکیلات و بر اساس اختلافات سیاسی و همچنین دوقطبی شدن تشکیلات قرار صادر شده کمیته مرکزی حزب را در خصوص توقف عضوگیری که مورد تایید اکثریت قاطع کمیته مرکزی حزب قرار گرفت را دور زده و به عضو گیری جناحی دست زده اند. همچنین در خصوص اخراج اعضا به نفع جناح خود تعدادی از جناح چپ را اخراج  و در تشکیلات علنی در کردستان اعضاء و پیشمرگ های را که با جناح راست در رهبری کنونی کومه له نبوده اند را به دلیل لایک کردن در شبکه های اجتماعی به دبیرخانه احضار کرده و تحت فشار مورد پرس و جو و تهدید و تنبیه تشکیلاتی قرار داده اند. در حالیکه همه میدانیم بر اساس موازین اساسنامه ای که به واضحی اشاره شده اخراج اعضا باید به تایید کمیته بالاتر یعنی کمیته اجرایی برسد، در صورتیکه از طرف جناح راست در راستای تغییر توازن قوا در جهت تقویت جناح راست، این اصول اساسنامه ای بارها نقض شده است

کمیته مرکزی کنونی کومه له در حالی به اختلاف نظر و وحدت عمل اشاره میکند که دو نفر از اعضای کمیته اجرایی حزب از جمله  رفقا رئوف پرستار و خسرو بوکانی که بطور حرفه ای در تشکیلات علنی کردستان فعالیت میکنند از حضور در جلسات کمیته رهبری کومه له منع کرده است. رفقای از کادر های قدیمی در تشکیلات خارج که در جناح چپ این تشکیلات قرار دارند و در جناح کمیته رهبری کنونی کومه له نیستند، و برای حضور و فعالیت در تشکیلات کردستان اعلام آمادگی کرده اند به دلیل اختلافات سیاسی از رفتن آنها به کردستان علنن مخالفت کرده است. تمام اسناد این دست از اقدامات در کارنامه جناح راست در حزب کماکان به قوت خود باقی و ارادگرایانه فراموش نخواهد شد. این اگر عوامفریبی و به سخره گرفتن افکار عمومی جامعه نیست پس چیست؟!  انحلال طلبی زیر پوشش وحدت طلبی با اعلام اختلاف نظر و اتحاد عمل ادعای کاملن فریبنده است چونکه عملکرد آنها تا به امروز خلاف آن را ثابت نموده است.  

قطعنامه کمیته مرکزی کنونی کومه له در حالی همچین مسائلی را مطرح میکند که همه میدانیم با در بر گرفتن سیاست حذف گرایانه، جناح چپ و منتقد سیاسی خود را از تمام ارگان های تشکیلاتی با ملزومات از قبل مهندسی شده بر کنار نموده است. کمیته تلویزیون که همه از اعضای جناح راست هستند با صدور حکمی ادامه برنامه های تلویزیونی از جمله حزب و فعالین، چشم انداز، و افق جنبش کارگری، برنامه روانگه و پخش زنده را که تهیه کنندگانش از جناح چپ هستند، عملن ادامه کاری آنها و حضورشان در تلویزیون منع و از کار و فعالیت برکنار نموده است. بارها اعضای این تشکیلات را به خاطر اظهار نظر در تلویزیون یا در شبکه های اجتماعی مورد تهدید قرار داده اند. همه میدانیم در خصوص اختلافات سیاسی مصاحبه رفیق ابراهیم علیزاده در رادیو دیالوگ در چند قسمت از تلویزیون کومه له نیز پخش گردید اما مصاحبه رفیق حسن شمسی از اعضای کمیته اجرایی در گفتگو با رفیق محمد کمالی در پاسخ به ایشان اجازه پخش داده نمیشود و با اعمال سانسور سیاست حذف گرایانه کماکان ادامه داده اند.

نتیجتن باید از کمیته مرکزی کنونی کومه له پرسید با توجه به موارد برشمرده، اگر شما بر موازین اساسنامه ای و به رسمیت شناختن اختلاف نظر و وحدت عمل آمده در نسخه پیچیده شده در قطعنامه ی اخیر پلنوم نهم کومه له عملن پایبند بوده اید، لطف کنید برای حقانیت اظهارات خودتان در این زمینه به مردم کردستان و به مخاطبانتان توضیح دهید چرا به آیین نامه کنگره سیزدهم حزب جهت برگاری کنگره ۱۳ حزب و موارد مندرج در آن تمکین نکرده اید؟! یا به روال معمول و همیشگی فیلم مباحثات کنگره ۱۷ کومه له تا به امروز از کانالهای تشکیلاتی از جمله تلویزیون که حالا  تمام و کمال تحت کنترل خودتان است، روبه بیرون انتشار داده نشده است؟! اگر شما به سانترالیسم دمکراتیک، قطعنامه ها و مصوبات و همچنین بر اساس همان فرهنگ پیشرو و مدرن ادعا شده در قطعنامه خودتان در عمل پایبند میدانید، چرا از انتشار فیلم مباحثات کنفرانس ۱۲ حزب که در کشور سوئد برگزار گردید روبه جامعه کماکان حذر نموده اید؟! میتوانید نه برای اعضای حزب بلکه جامعه و تمام انسان های آزادیخواه که دل در گرو مبارزات در دفاع از منافع میلیونها کارگر و زحمتکش دارند و دورنمای سیاسی خود را با سنت های مبارزاتی تشکیلات ما تداعی میکنند، دلایل اصلی نوشتن سند تحکیم حزبیت از طرف بالاترین ارگان حزبی روبه درون تشکیلات در تقابل با کدام مکانیزم ناسالم از طرف شما و در هدایت کدام عملکرد و ایجاد فضای رفیقانه، سیاسی و سالم انتشار پیدا کرد؟! آیا میتوانید بیان نمایید دلایل اصولی و منطقی در تعلل عدم انتشار اختلافات سیاسی بعد از چند سال در حزب، در واقع در جواب به کدام نیاز اصولی در رعایت سانترالیسم دمکراتیک بود؟! این دقیقن همان نکات مهمی است که جناح راست در حزب تلاش دارد آگاهانه و اراده گرایانه به همان سبک و سیاق ناسالم با هدف حذف گرایانه دور از چشم جامعه، اما با ژست دمکرات مآبانه و متعهد به موازین اساسنامه ای روبه بیرون عوامفریبی کند. دقیقن این عوامفریبی و سیاست یک بام و دوهوا نمود ش در ادعاهای کاذب بر رعایت موازین اساسنامه ای، اختلاف نظر و وحدت عمل و ... خود را نشان داده است. آیا با همچین اقداماتی و رویکردی کاملن خلاف موازین اساسنامه ای میشود کنگره ۱۳ حزب کمونیست ایران را برگزار نمود و به جناح راست در پیشبرد سیاست انحلال طلبانه اش با زیر پاگذاشتن مکرر موازین اساسنامه ای به آنها مشروعیت بخشید؟!

باید گفت کارنامه عملکرد جناح راست خلاف تمام این دست از پیشنهاد ها را به اثبات رسانده که تمام اسناد آن تا به امروز مستدل موجود می باشد. تلاش جناح راست این اصل را به اثبات رسانده است که آهسته و پیوسته و با خشت رو خشت گذاشتن و مهندسی کردن در تقابل با موازین اساسنامه ای و در راستای انحلال طلبی در استراتژی حزب و با دوختن کلاه شرعی سیاست تقیه را به یک امر نهادینه شده در عملکرد سیاسی و تشکیلاتی خود به یک امر نرمال تبدیل نموده است.  

۳ آگوست ۲۰۲۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است