درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

فراخوا ن به آکسیون اعتراضی.

صدای مردم معترض  داخل ایران باشیم .

انسانهای آزادیخواه ومبارز.

اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی به اکثراستانهای ایران گسترش پیداکرده  و همچنین اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه 

وکارگران پیمانی پتروشیمی وپالایشگاهها ادامه دارد  ودرمقابل طبق اخبارمنتشره نیروهای امنیتی رژیم بیش از 10 جوان معترض 

کشته وصدها تن ازمردم معترض را دستگیرکرده وهمینطور چندتن ازمادران  آبان 98 را دستگیروبه مکان نامعلوی منقل کردند

ما درجهت پشتیبانی ازاعتراضات مردم خوزستان وحمایت ازاعتصابات کارگران هفت تپه وکارگران پیمانی نفت ومادران آبان 98

در روز شنبه هفتم آگست (اوت) 2021 ازساعت 13 تا 14 درمیدان یرن توریت اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی خواهیم کرد.

شورا همه انسانهای آزادیخواه را فرامیخواند تا با حمایت ازخیزش مردم ایران ودرهمبستگی با مبارزات آنها درآکسیون اعتراضی روز

شنبه شرکت نمایند.

برقرار بادهمبستگی اعتصابات کارگران با مردم معترض

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم درایرن /گوتنبرگ سوئد

2021/07/31

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است