درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جنگ آب در خوزستان جنگ مردم کردستان هم هست!

مردم آزاده کردستان!                                                     

شما شاهد اعتراضات مردم خوزستان برای آب هستید. شما شاهد ناتوانی و بی تفاوتی جمهوری اسلامی در تامین آب و برق برای میلیونها شهروند در خوزستان هستید. همه شما قربانیان بی مسئولیتی مطلق جمهوری اسلامی در تامین نان، آب، در تحمیل فقر و فلاکت به زندگی میلیونها انسان هستید. مردم در خوزستان، در شهرهای متعددی علیه فقر و فلاکت و برای تامین ابتدایی ترین نیازهای شان، بویژه آب، درگیر یک اعتراض همگانی در جنوب کشوراند.

محدود ماندن این اعتراض علیه بی آبی، بی برقی، علیه خفقان و سرکوب به خوزستان برای فشار به حاکمیتی ارتجاعی و ضد مردمی و ناچار شدن به تامین آب آشامیدنی این منطقه کافی نیست. این جدال برای یک زندگی انسانی باید به پیروزی برسد. دو طرف این جدال دو پاسخ به این جدل میدهند؛ پاسخ جمهوری اسلامی ادامه بی تفاوتی همراه با دستگیری و فرار از رودررویی آشکار با مردم خمشگین و نهایتا خستگی مردم خوزستان در مبارزه شان برای آب است. اگر رژیم با همین تاکتیک، در مقابل تک تک خواست های مناطق مختلف کشور، پیش برود، نهایتا مردمی خواهد داشت که علیرغم تنفر از جمهوری اسلامی، ناچار به تمکین و ادامه این زندگی جهنمی اند. پاسخ دوم پیوستن مردم در سراسر کشور نه فقط  برای خواست آب در خوزستان و بخش اعظم ایران، بلکه برای نان و آزادی و برابری تک تک آحاد شهروندان در سرتاسر ایران است. این آن شرایطی است که جمهوری اسلامی ناچار است بین رفتن خود و تحویل جامعه به خود مردم، یا  تامین فوری نیازمندی های مردم، یکی را انتخاب کند.

مردمان آزاده کردستان!

درد شما و مردم در خوزستان، تهران، اصفهان، رشت، تبریز و .....، یک درد مشترک است! نان، آب، برق،  مسکن و یک زندگی شایسته، مطالبه مشترک میلیونها شهروند این جامعه است. بهم گره زدن این خواست و اعتراض برای دستیابی به رفاه و آزادی و برابری از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق، امروز یک ضرورت حیاتی برای رسیدن به خواست های مشترک میلیونی در سرتاسر ایران است.

طی چند روز گذشته شاهد پیوستن مردم در تبریز و اصفهان و شهرهای دیگر به اعتراضات مردم در خوزستان و گستره تر شدن صف این اعتراض و جدال و ناتوانی حاکمیت در تقابل با این اعتراضات و جلوگیری از گسترش آن بوده اید. وقت آن رسیده مردم آزادیخواه در کردستان با حمایت از مردم خوزستان و با پیوستن به این اعتراض سراسری، مبارزه آزادیخواهانه مردم در سرتاسر ایران را برای رفاه و آزادی قدرتمند تر کنند.

مردم!

جنگ امروز با جمهوری اسلامی، جنگی سراسری برای یک رهایی همگانی از جهنمی است که جمهوری اسلامی برای هشتاد میلیون انسان در ایران ساخته است. این جنگ بر سر نان و آب و زندگی باید پیروز شود. پیروزی که در گرو اتحاد و  همبستگی همگانی و قرار گرفتن در یک سنگر واحد برای منافع عمومی است. برای تقویت صفوف این اعتراض و این مبارزه مقدس، ما همه شما را در تمام شهرها و روستاهای کردستان، به پیوستن به صف اعتراض همگانی فرامیخوانیم.

جنگ علیه تبعیض، فقر، محرومیت و استبداد، باید صدای قوی تر و صفوف متحدتر و سراسری تری داشته باشد.

زنده باد مبارزات عدالت خواهانه مردم در خوزستان،

زنده باد جنگ مردم برای نان و آب و برابری و آزادی

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

۴ مرداد ۱۴۰۰- ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱

_______________________________________________

 جبهه مشترک حاکمیت اسلامی و سنتهای پوسیده علیه زنان

در حاشیه دستگیری چهار زن مدل لباس، در شهر مهاباد

پارچه سرای ربانی با نمایش زنان شیک پوش و کاملا مدرن در مهاباد افتتاح شد. همراه حاکمیت بخشی از نیروهای سنتی و طرفداران سنن عهد عتیق را وحشتزده کرد. تعرض و وحشت حکومت اسلامی علیه زنان مدرن که قوانین اسلامی پشیزی برایشان ارزش ندارد، غیر قابل انتظار نبود. غیرقابل انتظار نبود چون چهل تلاش این حاکمیت برای مدون کردن قوانین پوسیده و ارتجاعی اسلامی در اولین فرج و در پیش دیدگان نظام زیر پای زنان آزادیخواه و برابری طلب لگدمال شد. چهل سال تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن سنتهای اسلامی و ضد زن، با این نمایش نقش بر آب شد. نمایش زنان در مهاباد گوشه ایی از مقاومت و تعرض زنان جامعه در سطح سراسری است. این مقاومت و تعرض همزاد به قدرت رسیدن نظام اسلامی است. ویژگی تعرض امروز زنان در مهاباد را در متن وضعیت اعتراضی و انفجاری موجود در جامعه ایران باید قرار داد.

اوضاع و احوالی که از سال 96 و 98 شروع شده، با اعتراضات اجتماعی مردم و اعتصابات گسترده کارگران ادامه داشته و در ادامه انتخابات نمایشی را به کابوس نظام تبدیل کرده و این روند هر روزدر حال سرعت و شدت گرفتن است.  تعرض هیستریک و "قاطعانه" دادگستری استان آذربایجانغربی برعلیه این زنان، در چنین متنی خیلی بیشتر قابل فهم است. رژیم اسلامی با تصور قدرت سنن ارتجاعی و پوسیده در همراهی با آنها اقدام به سرکوب و دستگیری این زنان مدرن کرده است. این اقدام حاکمیت باید از طرف زنان و مردان آزادیخواه مهاباد مورد اعتراض شدید قرار گرفته و با قدرت اجتماعی باید دستگیر شدگان را آزاد نمایند. در بطن توازن قوای موجود که حاکمیت زیر ضرب جنبش سراسری اعتراضی و اعتصابی است، این امر کاملا ممکن است.

بخش بزرگی از ناسیونالیستهای کرد با بهانه زیر پا نهادن عفت و اقتدار شهر "قاضی محمد" همراه جمهوری اسلامی علیه این زنان و این نوع از مدرنیسم هجمه و تعرضی برپا کرده اند. ناسیونالیسم و فرهنگ پوسیده سنتی و مردسالارانه دو روی سکه همه جریانات ملی و قومی هستند. هجمه هیستریک، توهین و فحاشی به این زنان مدل و مدرن به بهانه زیرپا نهادن سنن کردی و آبا و اجدادی، بیشتر نشان از وحشت ناسیونالیستهای کرد، در زیر پا نهادن یکی از پایه های این جنبش را دارد. مدرنیسم زنان همراه با حاکمیت اسلامی، فرهنگ و سنن عتیق مردسالارانه و ناسیونالیستی کردی را نیز زیر پای خود نابود کرد. باید در برابر تعرض افسارگسیخته و زمخت ناسیونالیسم کرد علیه زنان مدرن و آزادیخواه ایستاد. باید مردم آزادیخواه کردستان، تمام قد در مقابل هر تعرضی علیه زنان به هر بهانه ایی صف ببندند. باید امنیت را برای حضور زنان با هر پوششی در جامعه تضمین کرد.

زنان و مردان آزاده مهاباد!

رژیم اسلامی این چند نفر را از میان شما، به گروگان گرفته است تا همه شما را بترساند، شما را از دست بردن به قدرت متحد خود بترساند، از اقدام برای سرنگونی اش بترساند، و از جارو کردن خویش توسط شما بترساند. شما هم در مقابل میتوانید که نشان دهید که با اسرای لباس فروشی ربانی درد مشترک و سرنوشت مشترک دارید. این را مطمئن باشید که این رژیمی که از شما رای مخالفت گرفت، موجود دیروز نیست؛ اینها تغییر در تناسب قوای سیاسی بین شما و خود را میدانند و در مقابل تعرض شما، ناچار به عقب خواهند رفت.

زنان و جوانان شهرهای کردستان!

رژیم اسلامی درست در دورانیکه نحیف ترین جثه سیاسی ایدئولوژک را به دنبال خویش یدک می کشد، از طریق تعرض به آزادی پوشش در لباس فروشی آقای ربانی، تمام شما را به جنگ طلبیده است. در مقابل این تعرض، فراخوان ما به شما، یک پاسخ شایسته است! حق پوشش جزو ابتدایی ترین و پیش پاافتاده ترین حقوق فردی است. جمهوری اسلامی از این طریق، مطالبه و آرزوی میلیونی شما را به گلوله بسته است. ما همه شما را فرامیخوانیم که برای آزادی دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی تمام توان تان را به خرج داده و از هر طریق که میتوانید صدای خود علیه بی حقوقی خود را بلند کرده و به زندانی شدن تمام دستگیرشدگان لباس فروشی ربانی اعتراض کنید!

مرگ بر جمهوری اسلامی

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است