درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

فراخوان

مردم بپاخواسته ومعترض خوزستان را تنها نگذاریم.

انسانهای آزادیخواه ومبارز

درادامه اعتصابات کارگران پروژه ائئ وپیمانی در پالایشگاهها وپتروشیمی

ازشامگاه 24 تیرماه مردم درشهرهای خوزستان علیه کمبود آب وبرق ودراعتراض به عاملین اوضاع کنونی درخوزستان دست به اعتراض زده اند . تا کنون اعتراضات وراهپیمائئ ها مردم بپاخواسته به بیش از21 شهر خوزستان گسترش   یافته است

بنابراخبارمنتشرشده نیروهای سرکوب رژیم معترضین را به گلوله بسته وبیش از6 نفر ازجوانان معترض را با شلیک

مستقیم گلوله کشتند. ما ضمن محکوم کردن سرکوبگری رژیم و درجهت همبستگی وپشتیبانی ازخیزش مردم معترض

به کمبود آب وبرق درخوزستان درروز شنبه 24 یولی ازساعت 13 تا 14 درمیدان یرن توریت آکسیون اعتراضی

برگزار خواهیم کرد.

شورا انتظارداردکه انسانهای آزادیخواه درگوتنبرگ ازمردم بپا خواسته استان خوزستان حمایت ودرهمبستگی با مبارزات آنها درآکسیون اعتراضی شرکت کنند .

زنده باد مبارزات حق طلبانه ومتحد کارگران ومردم بپا خواسته.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم درایران /گوتنبرگ سوئد.

1400/ 28تیرماه

2021 /07/20

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است