درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

درباره ما

"تارنمای چشم انداز کارگری"، رسانه ای الکترونیکی است که محور فعالیت های خود را با ایده و اندیشه سوسیالیسم انقلابی و در راستای جنبش کارگری ایران و جهان قرار میدهد و از چنین زاویه ایست که به آزادیهای مدنی و اجتماعی می اندیشد و به آزادیهای بورژوائی باوری ندارد. بعبارت دیگر مفاهیم اساسی دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم انقلابی شفافیت مییابد.

 "تارنمای چشم انداز کارگری" معتقد به انترناسیونالیسم کارگری است، و در خدمت نهادهای کارگری در داخل و خارج از کشور قرار میگیرد و منعکس کننده مبارزات و مطالبات کارگری خواهد گشت. بنابراین مطالب و مقالاتی که از منافع کارگران و زحمتکشان عدول نماید و در چارچوب موازین بورژوازی خلاصه شود، انعکاس نخواهد یافت.

 میدانیم که افق جنبش کارگری ایران و جهان از دیدگاههای متفاوتی تشکیل یافته است. "تارنمای چشم انداز کارگری"در خدمت اشاعه نظرگاههای متعدد فوق است. مطالب جنبش زنان، دانشجویان و سایر نهادهای اجتماعی اگر از محتوای مبارزه طبقاتی خارج نشود و به مقاصد و مطالبات اکثریت شهروندان جامعه یعنی نیروی کارگری بیاندیشد، انتشار خواهد یافت.

مسئولیت هر مقاله و مطلبی مستقیما بعهده نویسنده آنست و در ضمن "تارنمای چشم انداز کارگری" مقالاتی را که با توهین و اهانت همراه گردد، مندرج نخواهد ساخت.

 مطالبی که فقط متعلق به سایت ما باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است. با گذر از منافع انقلابی کارگران ایران و جهان، ما را در پیشبرد اهداف و فعالیت هایی که در چارچوب "تارنمای چشم انداز کارگری" آغاز کرده ایم یاری رسانید و با معرفي سایت به دیگران، نوشته ها و اخبارهای جنبش کارگری را به آدرس زیر برایمان ارسال دارید.

info@chiran-echo.com

http://www.chiran-echo.com

مسئولین تارنمای "چشم انداز کارگری"

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است