درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

از مبارزات مردم ایران برای آزادی وعلیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کنید

جنبش انقلابی در ایران برعلیه استبداد وفقر وبی حقوقی مطلق به خیابان آمده است وفاصله هر سیکل از اعتراضات مداوما کم و کم تر میشود، فاصله آبان ماه تا کنون، بسیار کوتاهتر از قبل دوباره مردم به خیابان آمده اند واینبار در سطحی گسترده تر با شعارهایی رادیکالتر گریبان حاکمیت مذهبی ومیلیتاریستی جمهوری اسلامی را گرفته اند . شعار «جمهوری اسلامی نابود باید گردد» به یک شعار توده ای بدل شده است . نه به رفورم ونه به اصلاحات،  رد آلترناتیو های راست واعتصاب وانقلاب بمثابه راه ادامه مبارزه تا پیروزی بمیان آمده ودر خیابانها شعار داده میشود. جنایت هولناکی که بازدن هواپیمای مسافربری انجام گرفت اوج سبعیت وپستی رژیم سرمایه داری را برملاکرده است. دستگیریها ادامه دارد وهزاران نفر در زندانها زیر شکنجه و تهدید مرگ قرار دارند. هنوز تعدادکشته شدگان آبان ماه را اعلام نکرده اند اگرچه رقم 1500 نفر مطرح است ومردم فاجعه را رصد کرده اند. در چنین شرایطی باید با تمام امکانات از جنبش آزادیخواهانه وانقلابی در ایران حمایت کرد . در هرکجا هستیم مردم وکارگران وزحمتکشان محل زندگی خودرا برای دفاع از آنها بسیج باید کرد. اطلاعات واخبارواقعی جنبش را منتشر ودر ایجاد همبستگی بین المللی با جنبش کوشید .

در این رابطه شورای استکهلم همراه احزاب ونیروهای چپ و کمونیست در دفاع از خیزش انقلابی در ایران

 روز شنبه 18 ژانویه ساعت 14 مقابل سفارت جمهوری اسلامی اکسیون اعتراضی سازمان داده است وهمه آزادیخواهان را به این تظاهرات فرا میخواند. بیایید تا صدای اعتراض آزادیخواهان ایران را هرچه رساتر بگوش جهان برسانیم .

 ما برای سرنگونی جمهوری سر مایه داری اسلامی وبرپایی دولتی کارگری وشورایی تلاش میکنیم ودر این رابطه کارگران وزحمتکشان را به همبستگی با مبارزات انقلابی در ایران فرا میخوانیم.

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی در ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم 

 شورا ـــ استکهلم

۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است