درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اسماعیل ویسیمحلات را سریع کنترل کنید. فردا دیر است. تو دهن خامنه ای  بزنید!

کل نظام اسلامی و بویژه خامنه ای، پیام سرنگون شدنشان را گرفته اند

خیزش و اعتراض  توده ای- اجتماعی جاری که سراسر ایران و از جمله کردستان را، فرا گرفته است. عیلرغم خون پاشیدن فاشستهای اسلامی به آن و دستگیری و زندانی کردن هزاران هزار نفر از مبارزین آزادیخواه، همچنان برای سرنگونی کردن و خلاص شدن از شر آن، در جریان است. حکومت اسلامی را جدا از هر ادعائی که میکند در موضع " تدافعی " قرار داده است. کل نظام اسلامی سرمایه داران و بویژه " علی خامنه ای این سمبل ارتجاع و کشتار آزادیخواهان، در راس آن "  گذشته از رجز خوانی هایش کاملن ترسیده است.

 روز چهار شنبه 6 آذر 1398- 27 نوامبر 2019 در دیدار با فرماندهان بسیج و برخی اعضای بسیج –  تاکید کرد" که اعتراضات اخیر که در پی افزایش سه‌برابری قیمت بنزین رخ داد-  عمیق وسیع بسیار گسترده و خطرناک بوده و ...  که بتوانند در یک بزنگاهی این حرکت را انجام دهند- لکن به شکلی جزیی شکست خورده است. در ادامه به نقش نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اشاره کرد، و ... بسیج را  بعنوان بزرگ‌ترین شبکهٔ فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا اسم برد  و گفت که تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار بسیج باید به فرصت تبدیل بشود. در ادامه خطاب به بسیجی‌ها گفت که در همه محله‌ها حضور داشته باشند و در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشند. و ... به نیروهای بسیج توصیه کرد که ارتباطاتشان را با مسجدها تقویت کنند و اسیر پابندهای رایج اداری نشود. و ...  در تمامی امورات محله دخالت و کنترل کنند و ...  همزمان روحانی هم در تبریز تاکید کرد که، فکر می‌کردند کار نظام تمام است"

جدا از رجز خوانی های علی خامنه ای و روحانی و حالت تعرضی بخود گرفتن و طبق تبلیغات همیشگی اعتراضات توده ای – اجتماعی مسخره آمیز"  توطئه " نام بردن. اما، کاملن ترسیده و میدانند مردم مترصد فرصتتند. رژیمشان را سرنگون کنند . زیرا سرنگونی رژیم اسلامی در دستور جامعه قرار گرفته است!

این تقابل و کشمکش جدی اجتماعی- طبقاتی است که در جریان است. هرچند هنوز " توده وسیعی از مردم بطور خاموش دارند عمل می کنند ولی بدون شک خواهان سرنگون شدن این رژیم و خلاص شدن از این وضعیت فلاکتبار تحمیل شده، هستند " آگاهانه و با برنامه ریزی دقیق باید عمل کرد، قطعا در تداوم خود آن اکثریت خاموش هم پا بمیدان خواهند، گذاشت.

 اشاره کردم که، پیام روشن این اعتراضات قاطعانه، سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران است. نفس پیام را، سردمداران حکومت اسلامی و کل دارودسته اصلاح طلبان و مدافعین بقاء آن نیز گرفته اند. سخنان " خامنه ای و روحانی " مؤید این واقعیت میباشد.  به همین خاطر حفظ موجودیت و بقاء حکومت دراولویتش قرار گرفته است. در این راستاست که، حافظان رنگا و رنگ  قدرت سیاسی موجود، در مخالفت با اعتراضات توده ای- اجتماعی جاری  تحت عنوان " خشونت گریزی " تلاش میکنند با تحمیل بدترین شرایط ممکن، چند صباحی دیگر به حاکمیت ضد انسانی شان ادامه بدهند.  و تاکنون نیز سرکوبگران از هر گونه خشونت و کشتار ممکن دریغ نکرده اند و حتی ممکن است برای حفظ بقاء شان سناریوی سیاه را  در صورت تند تر شدن اوضاع و رشد و گسترش رادیکالیسم سیاسی- اجتماعی و طبقاتی، در پروسه این روند، بر جامعه تحمیل کنند. زیرا " سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی را باید تعریف کرد. استراتیژی آنرا روشن تر کرد. چون بدون برنامه ریزی، هدفمند که ستون فقرات اساسی آن طبقه کارگر سازمانیافته و آگاه و متشکل در پیوند ناگسستنی با جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبی در بعد اجتماعی  و بدون رهبری سیاسی قطب کمونیستی و چپ، ممکن نیست. باید از اجنتاب ناپذیری سرنگونی طلبی صرف، حذر کرد. این بعد اساسی قضیه را لازم است، تامین کرد. لازم است که، جنبش ازادیخواهانه و برابری طلبی آلترناتیو کمونیستی و چپ را برای جایگزنی رژیم اسلامی انتخاب بکند. ارتجاع در هر شکل و قامتی را عقب بزند!

تداوم جنبش در بعد سراسری در جامعه کردستان را باید تضمین کرد.

بمیدان آمدن وگسترش اعتراضات در شهرهای کردستان، همگام و همبسته با خیزش و اعتراض توده ای- اجتماعی جاری سراسری بر خلاف منادیان راست و محافظه کار تحت عنوان " خشونت گریزی " بر حق و قابل تحسین است. زیرا حکومت اسلامی و نیروهای سرکوبگرش هستند که تا کنون بدون شک و تردید طی این چند روز دست به خشونت و کشتار معترضین در اقصی شهرهای ایران و شهرهای سنندج. جوانرود، مریوان. بوکان و ... زده اند. صدها نفررا کشتار، هزاران نفر را زخمی و طبق اعتراف نهادهای امنیتی رژیم اسلامی تاکنون هزار نفر از فعالیت اصلی را دستگیر کرده اند.

در نتیجه وظیفه مردم وجوانان، فعالین جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب، محافل رهبران عملی در کردستان است که از هم اکنون آگاه و هوشیار بوده، با دورنماو چشم انداز روشن. برای ایجاد همبستگی اجتماعی و سازماندهی با برنامه، هدفمند تلاش کنند. ارتجاع در هر شکل و رنگی و تحت هر عنوانی را باید، افشاء و برای ایزوله کردنشان اقدام کرد و فضای آزادیخواهی جامعه را علیه آنها بسیج و گسترش داد. باید سریعا و بدون فوت وقت عمل کرد. زیرا، راه چاره اساسی برای خلاص شدن از این وضعیت تحمیل شده به اکثریت مردم زحمتکش در جامعه ایران،  بجز سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی ممکن نیست!

محلات را سریع کنترل کنید. فردا دیر است. تو دهن خامنه ای  بزنید!

1-     کنترل محلات را بفوریت دردست گرفت. در محلات خود را سازماندهی از جمله" واحدهای گارد آزادی در سطح  محلات " زیست و کار " و دیگرگاردهای،  تدارکاتی- لجستیگی، درمانی. حفاظتی- امنیتی و اطلاعاتی  و .. را کرده وباید متشکل شد. بسیج نیرو را در دستورگذاشت. اعتراضات را همزمان در مراکز شهرها ودر محلات متعدد سازمان و برپا کرد. جنگ و گریز را به خیابان و کوچه و پس کوچه ها کشاند. نیروهای سرکوبگر را بطور فرسایشی این چنین، فرسوده کرد. زیرا کنترل همزمان در اقصی نقاط و محلات شهرها برایش ممکن نیست.  فضای آزادیخواهی را دامن زد. و از ابراز وجود و ازهرگونه مزاحمت ارتجاع و مزدورانش، جلوگیری کرد.

2-     شبکه وسیعی از سازماندهی گروههای پیشرو آزادیخواه در سطح شهرهای کردستان، را تشکیل داده وبه تبادل اطلاعات و همفکری و سازماندهی همزمانی اعتراضات و شناسائی مدافعین حکومتی، با همدیگر پرداخت.

3-      گارد های حفاظتی- امنیتی و تامین تدارکاتی و معترضین در میدان شهرها وساکنین را تشکیل داده و چون شبکه ای بهم بافته شده، عمل کرد. در برابر هر گونه جریان ارتجاعی بویژه مزدوران کهنه و تازه رژیم ، واکنش نشان دهند و با آگاهگری و بسیج فضای آزادیخواهی علیه تحرکات ارتجاعی شان، محیط را بر آنها تنگ کرده و از محله و شهر طرد کنند. صف محکم و سازمانیافته ازادیخواهان در برابر ارتجاع قومی - مذهبی وبرای ایجاد دورنمای آینده ای روشن ودردفاع از اعتراضات بر حق اجتماعی را تضمین کنید.

4-     در هر مرکز و رشته کارگری، در محلات و شهرها باید شوراها را ایجاد کرد و از این طریق اعمال اراده مستقیم توده کارگر و مردم را در مبارزات جاری و در فردای تحولات تضمین کرد.

5-     در خاتمه برای تقابل تداوم مبارزات جاری و آتی و جدی و اساسی با حکومت اسلامی در کردستان هم ، سازماندهی سراسری در ابعاد وسیع درجامعه کردستان را می طلبد. باید گامهای عملی را بر داشت . محافل فعالین و رهبران جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابری طلب در تمامی شهرهای کردستان وجود دارند. وظیفه رهبران عملی کارگری، کمونیست، و جنبشهای توده ای اجتماعی این است که برای مرتبط شدن و ایجاد شبکه سازماندهی وسیع این محافل برای مادیت بخشیدن به مفاد چه باید کردشان اقدام کنند. قبلا زمینه فعالیتهای مشترک و هماهنگ شده وجود داشته است. سالهاست در شهرهای سنندج، مریوان، کامیاران و سقز بمناست برگزاری مراسم های اول ماه مه، هشت مارس، روزجهانی کودک و فستیوال های آدم برفی ها این هماهنگی ایجاد شده است. این تجارب را مبنای سازماندهی هدفمند در تقابل با ارتجاع و برای سرنگونی رژیم اسلامی قرار بدهید. این تنها راه تقابل جدی و پیشروی در ابعاد اجتماعی در حال حاضر برای به عقب راندن حکومت اسلامی و تضمین پیشروهای آتی، می باشد . این وظیفه ای اساسی و پایه ای محافل رهبران عملی کارگری، توده ای- اجتماعی در این شرایط خطیر سیاسی- اجتماعی میباشد. نباید غافل بود. سریع باید وارد عمل بشوند!. زیرا فردا دیر است!

زنده باد همبستگی اجتماعی و مبارزاتی توده های مردم زحمتکش!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

اسماعیل ویسی

7 آذر ماه 1398- 28 نوامبر2019  esmail.waisi@gmail.com

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است