یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی   14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
یی ی ی ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی  3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 :  2 یی ی  3 :   4 ی : ѐ  5   19 ی 1395   
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

          

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
یی : ی 1395 14 ی 1395
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

ی ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 4 ی 1396

ی ی ی ی !

ی ی ی ѐ ی 4 ی 1396

ی ی ی ی: ی : "ی" یی

ی ی 4 ی 1396

ی ی ی ی

یی ی ѐی ی 4 ی 1396

ѐی ی

ی ѐی ی 1 ی 1396

ی ѐ ی ی Ԙ ѐ

ѐ یی 30 1396

ی ی 30 1396
4 Ԙ ѐ ی ی ѐ ی

ѐ 28 1396

ѐیی ʁ ی

ѐ 28 1396

ی ѐ ی  

ی ѐی ی 28 1396

ی ѐ ʁ ی ی ی

ѐ 28 1396  

ی 743

ی (ی) 26 1396

ѐ ʁ ј

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1396

ѐ ʁ ј

ѐ 24 1396

ی ѡ ѐ ی ѐ ی ی ی!

ی ʐی ѐی ی 23 1396

ѐ ی

ی ѐ ی یی یی یϡ ǘ ʘ ()     22 1396

ی یی ѐی ی یی ی 13

ی ی ی ѐ ی 21 1396

ی юی ی ی یی

ѐ ی ی 21 1396

ѐ ی ی ی 20 1396
ی یی ͘ ی ی

ی (ی) 20 1396

ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی

یی ی ی ی ѐی ی ی 20 1396
ی ی ی 20 1396
ی ی ѐی

ј 5 Ԙ ѐی 18 1396

ی یی

ی ѐی ی 18 1396

375 

ی یی ی ی 14 1396

یʘ ی ی

ی ѐی ی 14 1396

ѐ ʁ ی ی

ی (ی) 14 1396

ی : ی ی ی ی ی

ԡ ʘی ی ی ی ѐ ی      14 1396

ј ј   13

ј ی ی ѐی 13 1396

"ی" ی ϐی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 1396

ی ϐ / ی ی 54

ی 10 1396

ی ی ی ی

ی ѐی ی 10 1396

ی 742

ی (ی) 10 1396

 

ѐ   یԘ ʐ ʁ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 1396

یی " ی" ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 1396

ʐی

ʐی ѐ ی 8 1396

ی یѡ ی ی

ی ʐی ѐی ی 6 1396

ی ی ی ی ی ی ی юی ی ی ی

4 1396

ѡ ی ی ی یی ǘ ی

ی ѐی ی 4 1396

ѐی 67

ی ʐی ѐی ی 4 1395

یی 31 ی 1396

ѐ یی 23

ѐ یی 29 ی 1396

ѐ ی

ѐ ی ی 28 ی 1396

ی ی ی ی ی ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 28 ی 1396

ی 741

ی (ی) 28 ی 1396

ی ی ی ѐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1396

ی یی юی ȁیی

ی ǐ 26 ی 1396

ی ј ی ی یی ѐ ی ј 25 ی 1396
ی ͘

ی ی ی ی ʘ 24 ی 1396

ی ی ی ی یی ی Ȑی!

ی ی ی ѐ ی 24 ی 1396

ʡ Ԙ ی Ӂ ی ی юی ی ی !

ی ی ی ی ی (ی ) 24 ی 1396

ی ѐ ʁ ی

یی ѐ ʁ 23 ی 1396

ی ی ی یی ی "" یی юی ی ی 23 ی 1396
ʐ: ی ј Ͽ

ی ی ی ی ی 23 ی 1396

ی ی ی ی ی ی ییی ی ی

(ی ) ی ی ی 23 ی 1396

ʐی ی ی یی

ی ʐی ѐی 21 ی 1396

یی ی ѐ ی ѐی ی ی ی 21 ی 1396
یی ͘ ی ی ǘ

ی ѐی ی 21 ی 1396

: ی ی ϐ ی 20 ی 1396
374 ی یی ی ی 20 ی 1396
ی ǘی ی ی ی ی

ی ʐی ѐی ی 19 ی 1396

ѡ ѐ  ی ی юی ی ی!

ѐ ی ی 16 ی 1396

ی: ی ی ѐ

ی ʐی ѐی ی 16 ی 1396

ʘ ی ѐ ǘ ѐی: ی !

ی ј 5 Ԙ ѐی 16 ی 1396

ѐ

ѐ یی 15 ی 1396

ی : ی ی ی

ʐی ѐ ی 15 ی 1396

ی ʐی ѐی ی ѐ ی : ی ѐی: ѐی ی 15 ی 1396
ی ی ی ی یی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 15 ی 1396

ی ѐ ی

ѐ 15 ی 1396

ی ѐ

ی ی ѐی ییی 15 ی 1396

ی: ѐ ϡ ΐ یʿ

ی ی ی ѐ ی 15 ی 1396

ی ǘ ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 15 ی 1396

ی ی

ی ی ی ѐ ی 15 ی 1396

"ی ʐی ѐی ی" ییی ی ѐ ی 13 ی 1396
ی ѐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 ی 1396

ی ј ییی 2017 ی

ی ʐی ѐی ی 10 ی 1396

ی ј: ی ј ѐ ی ی

ј 13 10 ی 1396

ی ی ѐ ی ی ی

ѐ یی 10 ی 1396

ѐ ی ѐ

ی ی ی ی ی 10 ی 1396

ی ѐ " " ی ѐ ی ی

ʘی : ی ʐی ѐ ی 10 ی 1396

ј Ԙ ی ѐی ی ѐ   1396 10 ی 1396
ѐ ی

ی ѐی ی 10 ی 1396

ی

ی ی ی (ی ) ی 10 ی 1396

ی ѐ: ی

ј Ԙ ѐی 10 ی 1396

ی 740

ی (ی) 10 ی 1396  

ی

ی ѐی ی ѐ 10 ی 1396

 ی ی ی !

ی ѐی ی 5 ی 1396

ی 8 ی 1396 4 ی 1396
ی ʐی ی ѐ

ی ʐی ѐی 4 ی 1396

ی ѐ

ی ѐی 3 ی 1396

یی ی ѐی ی ѐ ی 1396 ی Ԙ یی ѐی 3 ی 1396
" 11 ی ی ѐ"

ј 5 Ԙ ѐی 3 ی 1396

372

ی یی ی ی 3 ی 1396

ی ی یی ی () ی ѐ 3 ی 1396
! ی ی ѐ ʐی ی ѐ

ی ی ی ی ʘ 23 ی 1396

ییی ی! юی یی ی ی

: ی ی 23 ی 1396

ی ی ی ی ی 22 ی 1396
ی ییی

ی ʐی ѐی ی 20 ی 1396

ی ʐی ѐی ی ѐ ی:  ʐی ی јی ی ی 20 ی 1396
ی! : ی

ی ѐی ی ѐ 20 ی 1396

یی ʘ ͘ !

ی ѐی ی 20 ی 1396

Ԙی ی ی ی юی

ی ѐی ی 20 ی 1396

ی ی ѐی ی ی   20 ی 1396
ی ѐ یی ی ی یی

ѐ یی 19 ی 1396

371

ی یی ی ی 16 ی 1396

ی ی ی !

ی ѐی ی 14 ی 1396

ʐیی ѐی ی ی

ѐ 13 ی 1396

یэ ی یی یی ی ȁیی!

ی ی ی ی ی (ی ) 13 ی 1396

ی 738

ی (ی) 10 ی 1396

. ѐی 4 ی 1396 4 ی 1396

. ѐی 3 ی 1396 4 ی 1389

. ѐی 2 ی 1396 4 ی 1396

  . ѐی 1 ی 1396 4 ی 1396

. ѐی 31 1396 1 ی 1396

. ѐی 30 1396 1 ی 1396

. ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 30 1396

. ѐی 29 1396 30 1396

. ѐی 28 1396 29 1396

. ѐی 27 1396 28 1396 

. ѐی 26 1396 27 1396

. ѐی 25 1396 26 1396

. ѐی 24 1396 26 1396  

. ی ѐی 9 ی / یی ی ѐ ی 25 1396

. ѐی 23 1396 24 1396

. ѐی 22 1396 23 1396

. "ی !" ی ј 23 1396

. ѐی 21 1396 22 1396

. ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 21 1396

. ѐی 20 1396 21 1396

. ѐی 19 1396 20 1396

. ѐی 17 1396 18 1396

. ѐ یԘ ʁ ی ی یی ی ѐ ѐ 17 1393

. ѐی 16 1396 17 1396

. ی ی ѐ 17 1396

. ѐ یԘ ʁ ی ی یԘ ! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 1396

. ی ی ј 24 ی      (ی ) ی ی 9 1396

. ѐی 8 1396 9 1396

  ѐی 7 1396 8 1396.

. ی Ґ ی 80 ی ! ѐی 6 1396 6 1396

. ѐی 6 1396 6 1396

.ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1396

. 600 ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1396

. ј یԘ ʁ ѐ 23 ی 1396

. ѐی ѐی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1396

. ی ی یی Ә ی ی ی ی ѐ 23 ی 1396

. ی ی: ی ѡ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1396

. ی ی ѐ ѐی یی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 ی 1396

. 2017 ی ی ی (ی ) ی 17 ی 1396

. ی ی ʁ ی ی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 ی 1396

. ی ѐ ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 ی 1396

 

.ʐیی ی ی ѐ 14 ی 1396

. ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 ی  1396

. ی ǘی ј ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 ی 1396

. ی ѐی 1995 ی ی ی ѐ ی 10 ی 1396

. ی یʡ ی ی ѐ ی ѐ 10 ی 1396

. ѐی ی ѐ ѐ 5 ی 1396

. : ی ѐی ی. ѐ : ی ѐی ی ѐ 3 ی 1396

. ѐی ی ʐی ѐ ی 8 ی 1396

. ˜ی ی " ی " 8 ی / ی (ی ) ی    ی ی ی 1 ی 1396

. ی ʐ " ی "... 8 ی / ی (ی ) ی    ی ی ی 1 ی 1396

. یی ی ی ی ی ѐ ی 24 1395

. ˜ی "" ی (ی ) ی 3 1395

. ی 17 ی ی ی یی ی یی ی ϐی ی ی ѐ ی   30 1395

. ی ǁ ی ی ǘ 101 ϐ یی 2 ی ѐ ی 24 1395

. ییی ѐ ݡ ͘ی ی ی ѐ ی 10 1395

. ی ی ی ی ی ͘ یی ی ѐ ی 10 1395

. ی ѐی:   1 ی ی یʐ ѐی ی. 2 ѐ ی یϐی .  3 ѐ ی .    4 ʐ ی . 5 ѐ 偘 ǘ ی . 6 ѐ ی ی ی .  7 یԐ ی 200 !!  8 ѐ ی .9 ѐ ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1395     

. ی ѐی "ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1395

. ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐ ی ǘی ییی ی ی... 19 ی 1395

. ͘ ی ѐ ϐ ǘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐی ی ی... 19 ی 1395

. ѐ ѐ ʐ ی ی ی ی Ԙ ی 11 ی 1395

ʐ ی ی...11 ی 95  .

. ی / ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 8 ی 1395

. ѐ ی یی ی ی... 8 ی 1395

. ʐ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. ѐ ی ی یԘ ʁ ی ی ی ... 5 ی 1395

. ѐ ی ی ی ی... 5 ی 1395

. یی ی ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ј ی ϐ ѐ ј ͘ ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ی ی ی : " ی ی یی ی ی " ی ی 21 1395

.ی یی ی یی ѐ ј ی ی ѐ ی 14 1395  

. ی ی ی ی ی (ی ѐ ی) 14 1395

. یی ˜ی " ی " 8 (ی ) ی 9 1395

یѐی

 

ی ی ی ی

ϐی 4 ی 1396

Ȑ ی ی ی

ѐ 1 ی 1396

یی ی ی

ی / ی ی 30 1396

ی ی ی یی ی ی ی 28 1396
ی ی   ILO

ѐی "" 26 1396

ј ی ی ی یϿ

24 1396

ی ی ǘ

ی یی 23 1396

یی

ی : ی 23 1396

ϐی "" ѐ ی ی ی ی ѐ ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 1396

ی ی ѐی: ی ی ѐ

ی ی 20 1396

18 1396

ی

ی 17 1396

59 ی

ی یی 17 1396

1396: ͘ی ی ی ѐ ʘ

ی 14 1396

ی ی ѐ! یی ѐ ј ی یی ѐ یԘ ʁ   ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 ی 1396
یی "ی" ی Ͽ

ی : . . یی 8 1396

ی "" ی ی

ی 8 1396

ی یی ی ی ǘ ....

ی یی 6 1396

ی!  "" ی

ی 4 1396

ی ی ی ی ј

ی 2 1396

ی ی ی ی ی ی!

ی 31 ی 1396

16 یی ی ی ͘ ی ی !

ی یی 31 ی 1396

یی

ی : . . یی 31 ی 1396

ی ی ی!

ی ی 29 ی 1396

ییی

ی ѐ ی ѐی 28 ی 1396

͘ 1396 ی ʘ ی!

ی 28 ی 1396

ی

28 ی 1396

ی ی ی ...

ی یی 27 ی 1396

ی јی ی یی

یی 24 ی 1396

یی Ԑ یی ی ی ی ی: ی ی ѐ ی ǘ ی! 23 ی 1396
ѐ ی ی!

ی یی 16 ی 1396

" ی "

ی 15 ی 1396

ѐ ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 15 ی 1396

Ԑ: ی ی ѐ ی ǘ ی! 15 ی 1396
ʎی ی юی ی ی

10 ی 1396

ی "" ј !

(ی ) 10 ی 1396

ѐ ی (44 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1395

: 1 ʐیی ی 2 ی ѐ... 3 ѐ Ϙ ...

یی 5 ی 1396

ی ی ی ѐ

ی Ԙی 3 ی 1396

ѐ ی ی ...

ѐ ی ی 3 ی 1396

Әی: ی

ϐی 22 ی 1396

ی

ی ی 20 ی 1396

ی ѐ ی (ی 1391)

20 ی 1396

  یی

Ԑ 20 ی 1396

ی ی ی

ی 20 ی 1396

ی ی ی ی

ی یی ی    ی ی ی 20 ی 1396

ʐی ی ѐ!

ی یی 16 ی 1396

юی ی ی ی !

ی یی 8 ی 1396

ی ی

یی 6 ی 1396

Ϙ یی ی

ی ی 6 ی 1396

ϐی

ی ی ی 6 ی 1396

یϐیی ی ی ی ی

ѐ 5 ی 1396

ǐی: ی ю ی

ی یی ی    ی ی ی 5 ی 1396

ی ی: ی ی ی" "

: Ӂ 1 ی 1396

ی: ی

: Ӂ 1 ی 1396

ی ی ی یی ی!

ی ͘ی 1 ی 1396

ی 28 1395

28 1395

ی

27 1395

یی ی ѐی ی ѐ!

ی 26 1395

یییی ȍ ی ی

ی یی 26 1395

یǡ ی یی ѐ

ی ρ 26 1395

1396 ی ی ѐ

24 1395

ی ی ی

ی ی 24 1395

ی یی ی ј یی ییی

ی 24 1395

ϡ ی юی ی ! ی یی 24 1395
ѐی ی ( ی ѐی ی... ی : ی )

15 1395

ӡ 40

(ی ) 15 1395