یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 :  2 یی ی  3 :   4 ی : ѐ  5   19 ی 1395   
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

          

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
 یی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1 ی 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
ی ǎ ی ی ی

8 (ی ) 8 1395

یی : ی 1395 14 ی 1395
یی ی یی: ی ѐ یԘ ʁ ( ی). ی ϐی ( ) ی 1395
یی ѐی: ʐی ی ی ی ی 95 25 1394
یی ی ی: ȡ ʐی ی ی ѐی ییی ( 4) 3 1394
یی ی یی: ʐ 19 ی 1394
یی ی یی: ʐ ی ʺ     ј јی 11 ی 1394
یی ѐی: ʐ ی ی ی ی ی           7 ی 1394
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
ǘӁی ی ی... ی ی یی ی 17 1394
یی ی! ی ی ی ی ی ی 30 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی یԺ ی ی јی . . . ی ی ʐی ( یی) 28 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی یی   ѐی : 1 1394    2 ی ی ѐی: ی یی 26 ی 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

ј ی юی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی (ی ) 2 1396

ی یʿ

ی (ی) 2 1395

ی

ی ی ی ی ی (ی ) 2 1395

ی یی ی ǁیی ی

29 ی 1395

ʐ ی     ѐ 偘 ǘ ی ی

ی ѐی ی 28 ی 1395

ѐی ی 2017

ʐی ѐ ی 27 ی 1395

ѐ ی ی ʿ ʐی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ѐ ی 26 ی 1395
ی ち  ی ییی ی ی!

ی ی ی ی ʘ 26 ی 1395

20 ی ی ی !

(ی ) ی ی 1395

ѐ ی ی

ی ی ی ѐ ی 26 ی 1395

ی یی ی ی 24 ی 1395
ی 733

ی (ی) 24 ی 1395

ی ی ی ی یʡ ی

ی (ی) 22 ی 1395

ѐ یی

ی یی 22 ی 1395

ی ی ی ی!

ی ی ی ی ی (ی ) 20 ی 1395

ѐ ی ǘی یی ییی

ی ѐی ی 19 ی 1395

ی ی ѐی Ϙ ی ی ی

ی ی ǐ 19 ی 1395

ی ʐی ѐی ی ѐ ی :  ی ѐی 19 ی 1395
120 ѐ ی

ی ѐی ی 19 ی 1395

ی یی

ی ѐی ی یی 15 ی 1395

ی ی!

ی ی ی ی ی (ی ) 15 ی 1395

ѐ ی ی

ی ی ی ی ی (ی ) 12 ی 1395

365

ی یی ی ی 10 ی 1395

ی 732

ی (ی) 10 ی 1395

ѐ ی ǘی ... ѐ ی... ѐ یی Ґ... ѐ یԘ ʁ... ѐ ј ی ...

ی ѐی ی 10 ی 1395

ی ی

ی (ی) 10 ی 1395

ʐ ی

ی ѐی ی 8 ی 1395

ی ی ی ϐی

ѐی ѐ ی 8 ی 1395

ی ی: " ی Ϻ ی ی ی ." ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

ی ی ی ی ی ی ͘ یی!

Ԙی ی ی 1 ی 1395

ییی! ی ѐی ی   ѐ ی 1 ی 1395
ی ی یی

ѡ ʐ یی ی 1395

ی ی ی ی ی

ʘی : ی ی ی ѐ ی 27 1395

ی 731

ی ی 26 1395

͘ ی یی ѐی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

ی ی                  (...) ی ی ی ی ی ѐی ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 21 1395

ی ώی ی ѐ !

ی ی ی ی ی (ی ) 21 1395

ј ی ѐ

ی ѐی ی 18 1395

16 ی ی ѐ

ی ѐی ی 18 1395

ی ی

ی ی ی ѐ ی 17 1395

ی یی ی یی ѐ ј ͘ ی ی!

ی ی ی ѐ ی 16 1395

ӡ  ѐ ј ی

ی ѐی ی 16 1395

: یی ی ی یی юی ی ی ی ی ی ǐ (8 ... ѐ)

ی یی یی ѐ 16 1395

ی یی ی ی ی

ی ѐی ی 13 1395

ی یی ѐ ј ی "ی "

ی (ی) 10 1395

ی 730

ی (ی) 10 1395

ی ی یی

ی ʐی ѐی ی 7 1395

ی ѐی ی یی

ی ʐی ѐی ی 7 1395

ی یی () ی

یی ی ѐی 7 1395

ی ی : ی یی ѐ

ی ی ی ѐ ی 6 1395

ی :  ی ی ی ی ییی ی 5 1395
ی ی ی 7

1 1395

ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی (ی ) 1 1395

Ԙ ی ی ی ی Ԙ ʡ ȁیی!

ی ی ی ی ی (ی ) 30 1395

363

ی یی ی ی 30 1395

ی ѐی юی ی ی Ԙی

ی ʐی ѐی ی 30 1395

ی ی ی!

ی ی ی ی ی 30 1395

ѐ ی

ی ѐی ی 27 1395

ی 729

ی (ی) 27 1395

ѐی ی ی ی ʐی... ی ʐی ی ی

ʐی ѐ ی 26 1395

ی ی یی ی ی ی

ی ی ی ѐ ی 26 1395

ی ییی ρی یی ی ʘی ی ی ی ʐی ی ی !

ی ی ی ѐ ی 26 1395

ѐ ј 25 ی یی یی ѐی ی ی ی ی ی ی

یی ѐ ј ی 24 1395

ی 51

ѐ ѐ ی ی 21 1395

ی:

ی ѐی ی 21 1395

ی 1

ی ی ی ی ی (ی ) 21 1395

39

(ی ) 19 1395

ѐی 62

ی ʐی ѐی ی 19 1395

. ی ѐی:   1 ی ی یʐ ѐی ی. 2 ѐ ی یϐی .  3 ѐ ی .    4 ʐ ی . 5 ѐ 偘 ǘ ی . 6 ѐ ی ی ی .  7 یԐ ی 200 !!  8 ѐ ی .9 ѐ ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1395     

. ی ѐی "ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1395

. ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐ ی ǘی ییی ی ی... 19 ی 1395

. ͘ ی ѐ ϐ ǘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐی ی ی... 19 ی 1395

. ѐ ѐ ʐ ی ی ی ی Ԙ ی 11 ی 1395

ʐ ی ی...11 ی 95  .

. ی / ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 8 ی 1395

. ѐ ی یی ی ی... 8 ی 1395

. ʐ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. ѐ ی ی یԘ ʁ ی ی ی ... 5 ی 1395

. ѐ ی ی ی ی... 5 ی 1395

. یی ی ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ј ی ϐ ѐ ј ͘ ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ی ی ی : " ی ی یی ی ی " ی ی 21 1395

.ی یی ی یی ѐ ј ی ی ѐ ی 14 1395  

. ی ی ی ی ی (ی ѐ ی) 14 1395

. یی ˜ی " ی " 8 (ی ) ی 9 1395

ی یی  ʐی ǁی ѐی ی ی ʡ ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 6 1395 

. ی ی ی ی یی یی ѐ "ی" ی ی ی ѐ ی یی 26 1395

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 1395

. ی ی یǁی ѐ јی ی ی ѐ ی   ی 1395

. یی یییی ی ǁییی 6 1395

. Ԙی ی ѐی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 1395

. ی ǘ Ș ѐ 2 1395

. ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی . . 28 1395

. ѐ ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1395

. Ϻ ی ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1395

ی ѐی ی ی یԐی ѐ ʘ ی یǐ ѐ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی

. 500 ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1395

. یی ͘ 6 ی ی ͘ ی ی! ی ی ی 25 1395

. ѐیی یی ی ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 1395

. ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 1395

. ѐ یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. Ϙی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ... 16 1395

. Ϙی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

ی ! ی ی... 16 1395 .

. ѐی ϐی ی ѐی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1395

. ѐی ϐی ی ѐی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 1395

. ی ی јی     ی یی یԘ ʁ    ی یԘ ʁ ی ی     یԘ ʁ ی   ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 1395

. ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. ǘی ی ! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

. " ѐ یԘ ʁ" ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 7 1395

یѐی

ѐ ی (44 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1395

"ی Ϙ "

ی 2 1395

ی Ș ی ی

ی ی ی Ԙی 28 ی 1395

یϿ 

28 ی 1395

ی ی ѐی

ی 27 ی 1395

ی ی ѐی: ی ی ѐ

ی ی 26 ی 1395

ی " " ǡ ی ی ی ی

ی یی 26 ی 1395

ی ی

ی یی ی.  ی ی ی 24 ی 1395

ی یی 22 ی 1395

ی

ی یی 19 ی 1395

"ǐ ی ی ی."

ی یی 19 ی 1395

ی! ی

یی 19 ی 1395

ی

ی ی 19 ی 1395

ѐی

ی Ԙی 11 ی 1395

" " "Ә " ی

ی 11 ی 1395

ی     ی ........!

ی یی 10 ی 1395

ی ѐ .

ی یی 8 ی 1395

ی ی

21 ی 1395

ی Ͽ

3 ی 1395

ѐ ی (25 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 30 1395

ǘ ی ی

یی 30 1395

یی Ԙ ی ѐی ی یی

یی 26 1395

јی ی یی

ی Ԙی 23 1395

ی ی ی ی

ی ی 23 1395

ی

ی یی

ی یی Ș

ی. 21 1395

ی ی ی Ԙ یی

ѐ 21 1395

ی : 19 10 67 ی ی ی !

ی یی 21 1395

ѐ ی (89)

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 1395

ی یی ی ی ی ی

ی ی 17 1395

ی ی ی ѐ ی јی

ی ی: ی یی 16 1395

ѐ ی (1234567)

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 1395

ی یی ی

ѐ 14 1395

ی ی

.  ی ѐ ی 1395

: ی ی ی

ی ی ی. .  : . . 13 1395

ی 86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 12 1395

ی

ی یی 12 1395

ی 86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 1395

ѐی ѐ ی ی

ی ѐ ی 10 1395

یی: ی ی ѐ ی

ѐ 10 1395

ی 86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 1395

25 ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 1395

25 ی ی ʡ ی

ی یی 9 1395

ی ی

9 1395

یی ی!

5 1395

Ϙ ی

ی ی 1 1395

ی یی ѐ ѐ

ی 30 1395

ی 7

ј.  : 30 1395

یی 30 1395

ی ی ϐ ѡ    " " (1)!

ی ی 30 1395

ち ی

ی 30 1395

ѐ ѡ ѐ ی ی 19 1915یی

ی یی 27 1395

ی "ی ی " 

ی 26 1395

ǐی !

362 26 1395

ی Ͽ

ی یی ی.  ی ی ی 26 1395

 

ی ѐ ǿ

ѐ 24 1395

ی ی یی

24 1395

86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 1395

ی ی ی ی ی

ی Ԙی 21 1395

ѐ ی ی

21 1395

ی ی 19 1395

یی ""!

ی 14 1395

ی ѐ

ѐ ی ی 13 1395

86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 1395

ی ǘ 1917

: ی یی 11 1395

ѐ ی. . یی ی !

ی یی 11 1395

ی: 䐡 یʡ ی

ی.  ی ی ی 11 1395

ی ی ی یی ی

ی ی 11 1395

86 ی ʡ "ی ی ی " /

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 1395