یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 :  2 یی ی  3 :   4 ی : ѐ  5   19 ی 1395   
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

          

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
 یی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1 ی 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
ی ǎ ی ی ی

8 (ی ) 8 1395

یی : ی 1395 14 ی 1395
یی ی یی: ی ѐ یԘ ʁ ( ی). ی ϐی ( ) ی 1395
یی ѐی: ʐی ی ی ی ی 95 25 1394
یی ی ی: ȡ ʐی ی ی ѐی ییی ( 4) 3 1394
یی ی یی: ʐ 19 ی 1394
یی ی یی: ʐ ی ʺ     ј јی 11 ی 1394
یی ѐی: ʐ ی ی ی ی ی           7 ی 1394
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
ǘӁی ی ی... ی ی یی ی 17 1394
یی ی! ی ی ی ی ی ی 30 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی یԺ ی ی јی . . . ی ی ʐی ( یی) 28 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی یی   ѐی : 1 1394    2 ی ی ѐی: ی یی 26 ی 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

ی: ѐی ی ѐی ی

ی ʐی ѐی ی 1 1395

ѐ ی ی Ȑی

ی ѐی ی 1 1395

ی ʐ

ی ی ی ی ی 1 1395

ی 3

ی ی ی ی ی 1 1395

ی ی Ґ !

ی ѐ ی   ʘی ی ی ی ѐ ی 1 1395

ی ی ی ی

ی ی ی ѐ ی 30 1395

ی ی ی ی ی Ӂ

یی یی ی 29 1395

ی ی ی ی ی ѐی ی 28 1395
ی ی ی ی ی ی

ی (ی) 28 1395    

ی ѡ ی ! ی یی ی ی...

ی ʐی ی ی ی (ی ) 26 1395

ی ی ی ی

ی ѐی ی 26 1395

ی ѐ ی ی ی

ی ѐی ی 26 1395

ی Ґ ی

یی ѐ ј ی 24 1395

367

ی یی ی ی 23 1395

ی ʐی ییی ѐ یԘ ʁ ی ی ʐ ʁ ی ی یی! 23 1395
ی ی ѐ

یی ی ی ی 23 1395

ی 735

ی (ی) 23 1395

یی 88: ی ی Ґ ی ͘ی!

ی ی 22 1395

ی ѐ یی                       21 1395
ی ѐ 偘 ی ϡ ѐ 偘 ی

ی ѐی ی 21 1395

یی ǁیی

ی ѐی ی 20 1395

ی ی ѐ 17 1395
ی ʐی ѐی ی ѐ ی :  ی ѐی ی ѐ ! 17 1395
1396 ی 4 یی !

ј 5 Ԙ ѐی 17 1395

یی ی ی ی یی / ی ی!

(ی ) 16 1395

ǐی ی ی ی ی ȁیی!

ی ی ی ѐ ی       ی ʐی ѐ ی 15 1395

ی ǘ ѐ ѐی

ی ѐی ی 13 1395

ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی 13 1395

ѐی

ی ѐی ی 13 1395

ѐ 偘 ی ی

ی ѐی ی 11 1395

ی ѐ ی ѐ ی 1396 10 1395
ی ی ی ی ی ͘ ی ی

ی ʐی ѐ ی 1395

ی 734

ی (ی) 8 1395

. ی 17 ی ی ی یی ی یی ی ϐی ی ی ѐ ی   30 1395

. ی ǁ ی ی ǘ 101 ϐ یی 2 ی ѐ ی 24 1395

. ییی ѐ ݡ ͘ی ی ی ѐ ی 10 1395

. ی ی ی ی ی ͘ یی ی ѐ ی 10 1395

. ی ѐی:   1 ی ی یʐ ѐی ی. 2 ѐ ی یϐی .  3 ѐ ی .    4 ʐ ی . 5 ѐ 偘 ǘ ی . 6 ѐ ی ی ی .  7 یԐ ی 200 !!  8 ѐ ی .9 ѐ ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1395     

. ی ѐی "ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1395

. ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐ ی ǘی ییی ی ی... 19 ی 1395

. ͘ ی ѐ ϐ ǘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐی ی ی... 19 ی 1395

. ѐ ѐ ʐ ی ی ی ی Ԙ ی 11 ی 1395

ʐ ی ی...11 ی 95  .

. ی / ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 8 ی 1395

. ѐ ی یی ی ی... 8 ی 1395

. ʐ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. ѐ ی ی یԘ ʁ ی ی ی ... 5 ی 1395

. ѐ ی ی ی ی... 5 ی 1395

. یی ی ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ј ی ϐ ѐ ј ͘ ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ی ی ی : " ی ی یی ی ی " ی ی 21 1395

.ی یی ی یی ѐ ј ی ی ѐ ی 14 1395  

. ی ی ی ی ی (ی ѐ ی) 14 1395

. یی ˜ی " ی " 8 (ی ) ی 9 1395

یѐی

ѐ ی (44 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1395

ی یی ( )

ی یی 30 1395

ی Ϙ

: ی یی 30 1395

یی

یی 30 1395

"ѐ 96"

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 1395

Ԑ: ѐ ی ʿ 29 1395
" ی" ی

ی 28 1395

ѐ ی ی

ی ی 26 1395

یی ی ʘ یی ی

ی ی ѐ 26 1395

ѐ "ی ی"

ی ѐ ی 24 1395

ʐی ǘ ی یی یی ѐ ی 96 24 1395
ѐ !

ی یی 23 1395

ی ی 22

ی یی 20 1395

ѐی ی

ی ی 20 1395

ʡ ی ѐ ی

ی 17 1395

ی ی ѐی:  Ә

ی ی 16 1395

ی ی

ی 15 1395

ی یی ͘ی

ی یی 15 1395

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ѐ

ѐ ی ی 13 1395

" ϐی ی ی ی ی"

ی ی ی 10 1395

ی ی ی       "ʘǁی ی ی ѐی"

ѐی "" 10 1395  

ی ی

ی Ԙی 5 1395

ѐ ی ی

ی یی 5 1395

ی 21 ی 2017 یی

ی یی 3 1395

ی

3 1395

"ی Ϙ "

ی 2 1395

ی Ș ی ی

ی ی ی Ԙی 28 ی 1395

یϿ 

28 ی 1395

ی ی ѐی

ی 27 ی 1395

ی ی ѐی: ی ی ѐ

ی ی 26 ی 1395

ی " " ǡ ی ی ی ی

ی یی 26 ی 1395

ی ی

ی یی ی.  ی ی ی 24 ی 1395

ی یی 22 ی 1395

ی

ی یی 19 ی 1395

"ǐ ی ی ی."

ی یی 19 ی 1395

ی! ی

یی 19 ی 1395

ی

ی ی 19 ی 1395

ѐی

ی Ԙی 11 ی 1395

" " "Ә " ی

ی 11 ی 1395

ی     ی ........!

ی یی 10 ی 1395

ی ѐ .

ی یی 8 ی 1395

ی ی

21 ی 1395