یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 :  2 یی ی  3 :   4 ی : ѐ  5   19 ی 1395   
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

          

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
یی : ی 1395 14 ی 1395
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

یی ی ѐی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 4 ی 1396

͘ ی ی Ԙی ѐ ی ی Ә !

ی ʐی ѐ ی 3 ی 1396

јی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 ی 1396

370

ی یی ی ی 1 ی 1396

ی ی ʐی ѐی ی : "ѐ یی Ә " 1 ی 1396
ی ی ی ѐ 1396 1 ی 1396
ʐیی ͘ ی ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 30 1395

ی ی ѐ ј ی

ی ј 29 1395

Ә ی

یی ѐ ј یی 29 1395

یی ی ѐ ی...: ی 930 ی ی ی ѐی 29 1395
ی ی ی 41 ʿ

ی ј 29 1395

ی ییی ی یی یی ѐی ѐ ј ی   29 1395
"ی ی " ی ی ѐ

ی ʐی ѐی ی 28 1395

930000 ی ϐی ѐ юی ی ی !

ѐ یی 28 1395

930 ی ی

ی ѐی ی 28 1395

ی ѐی یی ی ی

ی یی 26 1395

ی ی ی ی!

ی (ی) 26 1395

ی ییی       " ی ی ی"

ی ی یی ی () 24 1395

ی ی

ی (ی) 24 1395

ی ѐی ی 20 1395

ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 1395

ی 737

ی (ی) 19 1395

ی ی ی یی یی!

ѐ یی 18 1395

ȁ ѐ

یی 18 1395

ی

ی ѐی ی 15 1395

ی

ی ی 15 1395

8 ӡ ی !

ی ی ی ی ی (ی ) 15 1395

یی ѐ یی:  " ی ی ی ی" 15 1395
ی " " یی

یی 12 1395

368

ی یی ی ی 12 1395

ی ʐی ѐی ی ѐ ی : ی ѐی ی ی ی ی ! 12 1395
ی ی یʘ !

ی ѐی ی 12 1395

ی ی ی ی ی

ј Ԙ ѐی 12 1395

ѐ ی ی :  ی Șی

ی ѐی ی 6 1395

. ˜ی ی " ی " 8 ی / ی (ی ) ی    ی ی ی 1 ی 1396

. ی ʐ " ی "... 8 ی / ی (ی ) ی    ی ی ی 1 ی 1396

. یی ی ی ی ی ѐ ی 24 1395

. ˜ی "" ی (ی ) ی 3 1395

. ی 17 ی ی ی یی ی یی ی ϐی ی ی ѐ ی   30 1395

. ی ǁ ی ی ǘ 101 ϐ یی 2 ی ѐ ی 24 1395

. ییی ѐ ݡ ͘ی ی ی ѐ ی 10 1395

. ی ی ی ی ی ͘ یی ی ѐ ی 10 1395

. ی ѐی:   1 ی ی یʐ ѐی ی. 2 ѐ ی یϐی .  3 ѐ ی .    4 ʐ ی . 5 ѐ 偘 ǘ ی . 6 ѐ ی ی ی .  7 یԐ ی 200 !!  8 ѐ ی .9 ѐ ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1395     

. ی ѐی "ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1395

. ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐ ی ǘی ییی ی ی... 19 ی 1395

. ͘ ی ѐ ϐ ǘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1395

. ѐی ی ی... 19 ی 1395

. ѐ ѐ ʐ ی ی ی ی Ԙ ی 11 ی 1395

ʐ ی ی...11 ی 95  .

. ی / ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 8 ی 1395

. ѐ ی یی ی ی... 8 ی 1395

. ʐ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 5 ی 1395

. ѐ ی ی یԘ ʁ ی ی ی ... 5 ی 1395

. ѐ ی ی ی ی... 5 ی 1395

. یی ی ј ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ј ی ϐ ѐ ј ͘ ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 1395

. ی ی ی : " ی ی یی ی ی " ی ی 21 1395

.ی یی ی یی ѐ ј ی ی ѐ ی 14 1395  

. ی ی ی ی ی (ی ѐ ی) 14 1395

. یی ˜ی " ی " 8 (ی ) ی 9 1395

یѐی

ѐ ی (44 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1395

ی ی

یی 6 ی 1396

Ϙ یی ی

ی ی 6 ی 1396

ϐی

ی ی ی 6 ی 1396

یϐیی ی ی ی ی

ѐ 5 ی 1396

ǐی: ی ю ی

ی یی ی    ی ی ی 5 ی 1396

ی ی: ی ی ی" "

: Ӂ 1 ی 1396

ی: ی

: Ӂ 1 ی 1396

ی ی ی یی ی!

ی ͘ی 1 ی 1396

ی 28 1395

28 1395

ی

27 1395

یی ی ѐی ی ѐ!

ی 26 1395

یییی ȍ ی ی

ی یی 26 1395

یǡ ی یی ѐ

ی ρ 26 1395

1396 ی ی ѐ

24 1395

ی ی ی

ی ی 24 1395

ی یی ی ј یی ییی

ی 24 1395

ϡ ی юی ی ! ی یی 24 1395
ѐی ی ( ی ѐی ی... ی : ی )

15 1395

ӡ 40

(ی ) 15 1395

ѐ ی ѐ 1970 ( یی)

ѐ 15 1395

ی ی ی ی ی ѐ ی

ѐ 15 1395

ӡ ی

ی Ԙی 12 1395

ی ǘ ی یی ʐی ی ی   ی! 12 1395
یی ϡ 2 "ی"

ی 7 1395

ی ی ی ی ѐ ی

7 1395

ی ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 3 1395

ϐی ی

یی ѐ یԘ ʁ 3 1395

ی یی ( )

ی یی 30 1395

ی Ϙ

: ی یی 30 1395

یی

یی 30 1395

"ѐ 96"

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 1395

Ԑ: ѐ ی ʿ 29 1395
" ی" ی

ی 28 1395

ѐ ی ی

ی ی 26 1395